simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܩܕܡ ܕܢܣܩ ܠܙܩܝܦܐ̣ ¹⁸ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܟܠ ܩܘܝ ܕܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ X¹⁵ܝ ܢܗܡܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܟܘܠܗ . X4ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܗ̇ܘ ܕܪܒ̣ ܐܘ ܡܡܠܠ ܥܡ ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܟܠ ܕܝܢ ܕܡܗܠܟ ܐܢܬ ܥܡ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܟ̣ ܠܐ ܬܩܕܘܡ ܐܢܘܢ̣
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܘܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܐܢܫ ܪܓ̇ܙ ܇ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܇ ܘܕܢܦܣܘܩ ܟܠ ܐܢܝܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܡܢܛܪܢ̈ ܢܦܫܐ : ܪܚܡܬܐ X ܕܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ . XX ddX ܕܬܬܪܨ ¹⁰ܘܬܬܢܝܝܝ X ¹⁸ܠܡܫܝXܠܝܘ ܟܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܘܡܙܕܗܪ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܬܦܠ ܒܡܕܡ ܕܩܫܐ̣ ܘܠܐ ܬܬܢܣܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܢܚܫܘܒ ܗ̣ܘ ܠܗ : ܟܕ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܝܩܪܐ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܘ ܟܠ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܕܢܕܘܢ ⁴ܢܦܫܗ ܘܕܡܬܚܬܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ ¹⁸ܕܫܘܒܚܐ ܐܘ ܪܒܘܬܐ ¹⁹ ܐܝܬ ܒܗ̣ ܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܐ . ܟܠ ܠܟ ܆ ܐܬܬܥܝܩ ܘܨܠܐ̣ ܕܬܣܬܬܪ ܡܢ ܝܘܩܪܐ ܗܢܐ ܇ ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܒܪܐܢܫ̣ܐܢ ³ܛܒܐܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܘܐܢ ܒܝܫܐ̈ . ܘܡܟܝܠ ܪܓܬܐ ܟܠ ܕܢܐܬܐ ܗܟܝܠ ²ܨܝܕ ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ̣ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܒܨܝܐ . ³0 ܘܥܡܝܩܬܗ̈ ³¹ܕܐܠܗܐ . ܚܢܢ ³²ܓܝܪ ܠܡ ܟܠ ܕܒܪܗ . ²⁸ܘܬܘܒ : ܓܠ̣ܐ ܠܢ ²⁹ X ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܕܘܚܗ ܇ ܪܘܚܐ ܓܝܪ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ . X8ܦܪܨܘܦܗ ܕܝܢ ܗܘ̇ܐ ܚ̇ܐܪ ܠܬܚܬ̣ ܟܕ ܡܬܟܚܕ . XX ܟܠ ܟܣܝܢ̣̈ ܒܐܢܢܩܐ XX ܠܐ ܢܓܠܐ ܕܝܢ ܫܢܘܗܝ̈ ܒܓܘܚܟܐ̣
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܝ ܘܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX ܟܠ ܠܩܘܒܪܢܝܛܐ . ܐܠܐ ܓܝܪ ܢܫܬܟܚ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܫܠܚ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡ ܐܡܬܝ ܝܒ̇ܫ ܥܩܪܗ̣ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܦܐܪܐ̈ . 0 ¹ XX ܟܠ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐܠܗܐ . ¹ܐܝܠܢܐ ܓܝ܏ܪ X X ܕܫ̇ܬܐ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܠܡܥܒܕ ܡܓܠܐ̈ ⁷ܘܟܘܠܒܐ̈ ܇ ܟܠ ܗܘܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܕܠܐ ⁵ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܙܝܢܐ . ܘܐ̇ܬܐ ܗܘܐ X
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ ܕܡܫܐܠ ܗ̇ܘܝܬ ܠܗܘܢ̣ ⁵ܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ : ܗܘܝ ܟܠ ³ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܩܠܝܬܝ ܐܝܟ ܬܪܥܣܪ̈ ⁴ ܡܝܠܝܢ̈ . O⬩ܘܥܠ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܠܩܠܝܬܗ ܕܝܠܗ ܇ ¹ XX ܘܢܒܟܐ ܥܠ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ⁰ XX ܟܠ ܥܡ ܚܕܕܐ̣̈ ܠܐ ܡܠܐ̈ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܠܐ ܡܠܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܇ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܟܘܬܡܬܐ ²²ܕܡܣܓܦܐ ²³ܠܬܐܪܬܐ̣ ܘܟܠܝܐ ܠܗܘܢܐ XX ܕܢܚܙܐ ܟܠ . ²0ܣܐܘܢܐ ܕܝܢ̣ ܡܛܠ ܛܘܝܒܐ ²¹ܐܡ̣ܪ ܘܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܘܐܬܝܢ ܒܬܪܟ ܇ XX ܡܢܐ ܟܝ ܢܗܘܐ ܠܢ . ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ : ܐܡܝܢ ܟܠ ܝܫܘܥ̣ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܦܪܗܣܝܐ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܗ : ܕܗܐ ܚܢܢ ܫܒܩܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܐܡ̣ܕ ²ܗܕܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܟܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܚ̣ܒܬܢܝ . ³⁷ X4ܚܘܝ ܠܢ ¹ܬܘܒ ܕܠܘ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܡܩܘܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܥܢܝܐ ܒܗ̣ ܢܘܪܐ ܗܘܝܐ̣ ܘܡܘܩܕܐ ܟܠ ܠܡܐܚܕܗ̣ ܡܛܘܠ ܕܢܘܪܐ ܗܘ . ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ :
AbbaIs:Ascet ܥܒ . . . ܕܐ ܒܝܫܐ̈ ܇ ¹ܕܢܫܟܚ ܕܢܬܦܪܩ ܒܫܥܬܐ ܕܢܣܝܘܢܐ̣ ܟܠ ܠܢ ܕܢܐܬܐ ܠܩܕܡܝܢ ܒܥܒ . . . ܕܝܢ̣ ܟܕ ܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ܢܦܫܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܠܐ X ²⁰ܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ¹⁹ܝ ܒܝܫܬܐ X ¹⁸ܘܪܘܚܐ̈ dd¹ܝ ܟܠ ܬܦܘܩ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ ܆ ܛܪ ¹³ܢܦܫܟ ܡܢ