simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܟܠܗ ܠܡܕܪܟܘ . ܠܐ 37ܡܬܥܩܒܢܐ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܟܠܗܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܡܪܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܥܩܒ̣ 36ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ
JacSer:memJudgSolom ܕܪܝܢ̈ ܫܩܠܝܢ ܥܘܬܪܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܕܥܘܬܪܟ ܬܩܝܦ ܘܓܙܟ ܟܠ ܬܪܘܨܝܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܝ ܠܘܩܒܠ ܢܝܫܐ ܕܡܩܦ ܠܝ ܒܗ̇ ܗܐ
P:Num [AB] ܕܟܪܐ ܠܪܝܫܝܗܘܢ̈ . ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ : ܟܠ ܕܢܦܩ ܟܠ : ܠܫܪܒܬܗܘܢ̈ : ܠܒܝܬ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ :
Tim1:Epist ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܚܐ ܬܦܟܗ ܃ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ ܂ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܘܕܠܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܃ ܘܕܠܐ ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ̣ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܕܐ̣ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂
Ath:Inc ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܗܘܐ . ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܟܠܡܕܡ ܫܚܝܡܐܝܬ ܟܠ ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܢ̈ ܘܡܬܚܙܝܢ ܐܡܪܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܢܦܫܗ
JacSer:memJephDaught 45 ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܐܪܙܟ ܡܪܢ ܨܪ ܗܘܐ ܢܦܬܚ ܐܦܠܐ ܕܒܚܗ ܡܬܩܒܠ ܟܠ ܕܢܐܫܘܕ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܒܘܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܕܡܘܬܐ ܠܩܛܠܟ ܪܒܐ ܒܪ ܦܪܩ
BarḤadbš:Acts ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ . ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܡܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܩܛܝܢܝ̈ ܗܦܟܬܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܒܙܢܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ .
MartStPhokSinop ܐܢܫ . ܒܥܠܡܐ ܠܣܢܝܩܐ̈ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܥܕܪܢܐ ܥܬܝܪܐܝܬ . ܟܠ ܫܿܩܠ ܢܝܪܗ ܥܠ ܟܬܦܬܗ̈ ܒܕܚܠܬܐ . ܘܓܒܪܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ ܨܝܕ
BarEbr:CandSanc ܙܢܐ ܕܩ̇ܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ . ܚܕܝܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܝ ܟܠ ܕܚܣܘܟܬܢܘܬܐ . ܘܕܐܠܗܐ . ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³ X ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܥܬܪܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܣܝܡܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܡܥܠܝܬܐ X . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ
JacSer:memLord'sPrayer ܡܠܠܐ̈ ܗܒ ܠܝ ܡܠܬܐ ܐܡܠܠ ܒܗ̇ ܡܛܠܬܟ ܡܪܐ ܕܐܬܐ ܕܢܗܘܐ ܐܚܐ ܟܠ : ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ . 1 ܒܪ ܐܠܗܐ ܕܡܢܗ ܥܬܪܝܢ
JacSer:memHolySunPente ܝܘܬܪܢܐ̈ ܦܪܘܫܐܝܬ ܗܒܠܝ ܡܠܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܡܠܠ ܥܠ ܪܒܘܬܟ ܟܠ B 58 1 ܦܬܚ ܠܝ ܡܪܢ ܬܪܥܗ ܕܓܙܟ ܚܒܝܒܐܝܬ ܕܐܛܥܢ ܘܐܦܩ
PhiloxMab:epPatricius ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܣ̇ܗܕܐ⁴⁶ . XXXX . ܟܠ ܘܗ̇ܢܘ ܢܝܫܗ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ X⁴ܕܩ̇ܐܡ ܒܗܘܢX . ⁴ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܐܦܢ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡ̇ܕܪܟ ܘX ܐܬܘܬܐ ܃ ܂ ܝX ܟܠ ܡܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ
JnDara:OnOfferings ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܝܟܐ ܕܗ̣ܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܪܙܗ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܗܢܐ ܣܝܡܐ̣ X ܐܬܒܕܪܘ ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇
P:Ps [AB] ܕܐܣܬܥܪ ܒܚܫܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܡܢܐ ܪܓܫܘ ܥܡܡܐ̈ : ܟܠ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܬܐܒܕ .   ܡܬܢܒܐ ܥܠ
AntiTriThWrit ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܀ ܦܬ̣ܚ ܐܦܢ ܗܫ̣ܐ ܐܕܢܝܟ̈ ܟܠ : ܡܡܪܚ ܠܡܦܪܫܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܟܕ ܩܢܘܡܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ
JulRom ܐܢܫ . ܘܩܒܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܕܙܢܝܢ̈ ܙܢܝܢ̈ ܥܡ ܟܠ ܗܘܘ ܥܠ ܩܘܫܬܐ . ܐܠܐ ܐܕܢܚܘ ܗܘܘ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܠܥܝܢ
P:3Macc [AB] . ܕܢܗܦܘܟ ܦܘܪܥܢܐ ܘܒܝܫܬܐ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܢܗܡܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܟܠܗ ܥܡܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܘܩܪܝܢ ܠܗܘ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ