simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܠܫܢ ‏ ‏ܡܢ ܥܒܪܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ . ‏ ‎ [2]‎‏ܕܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܟܘܠ ܒܪܘܟ . ܡܢ ܐܪܒܥ̈ ܟܢܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܗ [ܢ]ܘܕܐ
JacSer:memZacchTaxColl ܡܐ ܕܐܫܟܚ ܥܠ ܬܓܪܐ̈ ܘܕܠܐ ܚܛܘܦܝܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܡܗܠܟܘ ܟܠ ܡܢ ܐܢܩܬܐ̈ ܘܕܠܐ ܕܝܠܗ ܒܙܬܐ ܚܡܠ ܗܘܐ ܣܓܝܐܝܬ ܗܢܐ ܕܐܥܕܝ
JacSer:memSinWomLordForgav 80 ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ ܐܝܬ ܠܗ ܢܬܠ ܟܕ ܠܐ ܡܡܐܢ ܛܘܦܬܐ ܟܠ ܢܥܬܪ ܡܢܗ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܒܥܝ ܚܛܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܒܕܝܠܗ ܗܘ ܚܐܢ
P:Heb&CathEpist [AB] ܚܕܘܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܇ ܟܕ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܠܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܪܒܢ̈ ܕܙܪܝܥܢ̈ ܒܥܡܡܐ̈ ܂ ܫܠܡ ܀
P:Isa [AB] ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ : ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ . ܡܢ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܐ ܘܥܕܡܐ ܟܠ ܠܒܣܬܪܟܘܢ . ܠܡܢܐ ܬܘܒ ܬܒܠܥܘܢ : ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ .
P:Jer [AB] ܕܐܫܕܪܟ ܬܐܙܠ : ܘܟܠ ܕܐܦܩܕܟ ܬܡܠܠ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܠ ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ
P:Job [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܟܠ ܕܘܟܐ . ܘܥܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܪܟܬ . ܘܩܢܝܢܗ ܟܠ . ܐܢܬ ܐܓܢܬ ܐܝܕܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ : ܘܥܠ
P:John [AB] ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ . ܗܢܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܝܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
P:Josh [AB] ܐܬܪܐ ܕܬܕܪܘܟ ܒܗ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܟܘܢ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ : ܐܝܟ ܟܠ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Judg [AB] ܝܘܡܝ̈ ܕܝܢܐ̈ : ܫܡܥ ܗܘܐ ܡܪܝܐ ܐܢܩܬܗܘܢ : ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܕܝܢܐ̈ : ܘܦܪܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ .
P:Kings [AB] ܥܩܐ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܝܡܝܬ ܠܟܝ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠ ܡܠܟܐ . ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ : ܐܣܬܟܠܘ ܘܚܙܘ : ܐܢ ܐܝܬ ܟܐܒܐ ܐܝܟ ܟܐܒܝ ܟܠ ܢܦܫܐ : ܚܙܝ ܡܪܝܐ ܘܚܘܪ ܕܗܘܝܬ ܙܠܝܠܬܐ . ܠ ܠܐ ܠܟܘܢ
P:Lev [AB] ܣܡܝܕܐ ܕܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܝܐ : ܠܐ ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܟܠ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ : ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܡܢ ܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ .
P:Luke [AB] ܐܢܫ . ܘܡܚܕܐ ܐܬܦܬܚ ܦܘܡܗ ܂ ܘܠܫܢܗ . ܘܡܠܠ ܘܒܪܟ ܠܐܠܗܐ . ܟܠ . ܘܫܐܠ ܦܢܩܝܬܐ ܂ ܘܟܬܒ ܘܐܡܪ . ܝܘܚܢܢ ܗܘ ܫܡܗ . ܘܐܬܕܡܪܘ
P:Mark [AB] ܕܘܟܐ ܀   ܘܥܠ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܂ ܠܝܘܡܬܐ̈ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܟܠ . ܐܠܐ ܠܒܪ ܗܘܐ ܂ ܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ . ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܂ ܡܢ
P:Matt [AB] ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܠܐ ܥܒܕ ܆ ܡܬܦܣܩ ܘܢܦܠ ܒܢܘܪܐ ܀ ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܠܐܒܪܗܡ . ܗܐ ܕܝܢ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ .
SynOr ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܬܟܬܒ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܗ ܐܒܗܝܢ̈ ܟܠ ܚܕܝܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢܢ ܆ ܘܒܟܬܒܬ ܐܝܕܝܢ̈ ܡܫܪܪܝܢܢ ܒܚܪܬܐ ܥܠ
P:Neh [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܚܠܦ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܨܚ ܐ ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܡܥܬ ܡܠܬܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܥܒܕܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܠܝ ܐܠܗܝ ܠܛܒ :
P:Num [AB] ܕܟܪܐ ܠܪܝܫܝܗܘܢ̈ . ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ : ܟܠ ܕܢܦܩ ܟܠ : ܠܫܪܒܬܗܘܢ̈ : ܠܒܝܬ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ :
P:Phil-Phlm [AB] ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ ܂ ܢܚܫܘܒ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܕܢܦܫܗ ܟܠ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܁ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܆ ܐܠܐ ܒܡܟܝܟܘܬ ܪܥܝܢܐ ܇