simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܕܫܒܝܠܝܗ̇̈ . ܟܠ ܕܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗ̇ ܠܐ
P:PsSol [AB] ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܒܕ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܥܠܝܗ̇
P:Ps [AB]   ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܣܬܥܪ ܒܚܫܗ ܕܡܪܢ
PhiloxMab:Disc ܫܘܐ . ܕܟܕ ܟܠ ܝܘܡ ܫܡܥ ܟܠ
P:Rev [AB] ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܟܠ ܡܐ ܕܚܙܐ .
P:Rom [AB] ܟܕ ܡܠܝܢ ܟܠ ܥܘܠܘܬܐ ܂ ܘܙܢܝܘܬܐ
P:Sam [AB] ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܦܢܢܐ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ :
P:Tob [AB] ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܟ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܐ . ܘܡܢܟ
P:TweProph [AB] ܘܪܚܡܬ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܕܪܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ : ܟܠ ܡܐ ܕܐܡܪܐ ܐܢܬܝ