simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ : ܕܠܘܬ ܬܦܢܟܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܥ̣ܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ : ܘܢܐܨܩ ܕܠܗܕܐ ܒܓܘܢܐ ܢܕܡ̇ܐ : ܨܠܡܐ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܟܠ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܟܠ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡܐܪܙܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
JacSer:memBirthSavFlesh ܦܘܡܝܢ̈ ܘܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܕܐܢܐ ܡܚܝܠܐ ܐܡܪ ܫܪܒܐ ܕܝܠܝܕܘܬܟ ܟܠ ܗܘ ܦܘܡܝ ܠܡܡܠܠܘ ܫܪܒܟ ܪܒܐ ܒܠܫܢܝ ܪܦܝܐ ܪܡ ܓܠܝܢܟ ܡܢ
JacSer:memNativ 179 ܥܠ ܗܝ ܕܐܬܝܬ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܠܡܡܠܠܘ 15 ܕܬܚܝܬ ܡܠܬܐ ܟܠ ܠܐ ܐܬܬܚܬܝܬ ܠܐ ܡܠܠܢܟ ܡܢ ܓܝܪ ܡܛܐ ܢܡܠܠܟ ܒܐܬܪܟ ܕܓܢܐ ܡܢ
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗ‏ܘܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܪܐ ܥܠ ܟܠ ܪܟܒ ܚܪܝܢܐ̈ ܬܠܬܐ ( 52–54 ) ܕܒܝܢܬ ܡܘܬܐ ܘܤܛܢܐ ܆ ܕܒܗܘܢ
ThdrMops:ComPs ܓܒܝܢ̈ X[ . . . ]ܕܐܝܕܐ ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܗܘܬ ܫܪܝܪܐ . ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܚܫܒܗ̇ ܠܗܕܐ [ . . . ] ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ
Ps-Ath:Virg ܩܠܐ̈ ܗܢܝܐܐ̈ ܕܡܚܬܚܬܝܢ ܘܡܪܦܝܢ ܚܝܨܘܬܐ ܕܢܦܫܐ : ܘܡܢ ܟܠ ܘܡܢ ܫܓܘܫܝܐ̈ ܘܩܠܐ ܕܙܡܪܐ ܘܡܢ ܢܩܫ ܟܦܐ̈ . ܘܡܢ
JacSer:memElishShulWom ܩܢܝܢܐ ܕܠܒܪ ܡܢܟ ܩܢܐ ܠܗ ܐܢܫ ܦܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܡܚܢܘܩܝܬܐ ܟܠ ܡܛܥܢ ܠܕܩܢܐ ܠܗ ܒܟ ܡܪܝ ܐܥܬܪ ܕܥܘܬܪܟ ܚܝܐ̈ ܗܘ ܠܕܪܚܡ ܠܟ
EliaNis:Chron ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡܐ ܀ ܥܠ ܐܬܘܬ̈ ܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܀ ܦܘܩ ܡܢ ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܐܬܘܢ̈ ܂ ܬܪܫܥ̤ ܘܫܪܟܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܝܬ