simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܪܝܢ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ . ܘܥܠ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܟܪܡܠܐ ܘܕܓܠܥܕ ܟܠ ܒܩܝܠܝܩܝܐ : ܘܒܕܪܡܣܘܩ : ܘܒܠܒܢܢ ܘܒܚܕܪܘܗܝ̈ . ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܫܡܪܝܢ ܘܒܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܠܕܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ : ܥܕܡܐ ܟܠ ܘܕܓܠܝܠܐ ܥܠܝܬܐ : ܘܒܦܩܥܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܙܪܥܝܠ . ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܪܝܢ ܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ . ܘܒܨܘܪ ܘܒܨܝܕܢ : ܘܥܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܟܠ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ . ܨܚ ܝ ܘܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܘܪܬܝܬܐ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܡܪܝܢ ܒܠܒܢܐ : ܘܥܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܫܕܘܕ ܘܕܐܫܩܠܘܢ ܟܠ ܓܢܒ ܝܡܐ . ܘܒܨܘܪ ܘܒܨܝܕܢ : ܘܥܠ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܣܘܪܝ : ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܝܟܠܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠܗܝܢ ܕܚܠܬܗܘܢ̈ ܦܣܩ . ܡܛܠ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܟܠ ܘܩܘܪܝܐ̈ : ܒܟܠܝܠܐ̈ ܘܒܦܠܓܐ ܘܒܪܒܝܥܐ̈ . ܘܥܩܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܒܕ ܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܒܥܡܡܐ̈ ܟܠ ܕܚܝܠܗ . ܘܫܡܥܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܥܡܪܝܢ ܒܝܗܘܕ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ . ܘܐܥܫܢܘ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܗܘܢ . ܘܐܣܩܘ ܟܠ : ܘܠܟܟܪ : ܘܠܒܝܬ ܚܘܪܢ : ܘܠܐܘܠܘܢܐ ܕܓܠܥܡ . ܘܐܚܕܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ . ܘܝܗܒܘ ܟܡܐܢܐ̈ ܒܚܩܠܬܐ̈ . ܘܐܬܚܡܬ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܩܪܒܐ . ܘܡܥܠܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ ܐܚܕܘ . ܘܐܥܫܢܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܡܥܪܐ̈ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܚܝܘܕ ܪܒܐ ܕܒܢܝ̈ ܟܠ ܕܩܐܡ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܨܒܘ ܠܡܐܬܐ ܠܐܘܪܥܝ : ܝܬܝܪ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܛܘܪܐ . ܘܐܦܩܘ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܠܟܢܥܢܝܐ̈ : ܘܠܦܪܙܝܐ̈ : ܟܠ ܚܫܒܘܢ ܐܘܒܕܘ ܒܥܘܫܢܗܘܢ . ܘܥܒܪܘ ܝܘܪܕܢܢ . ܘܝܪܬܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܓܒܪ ܕܫܕܐ ܒܩܠܥܐ . ܘܐܚܕܘܗ̇ ܡܣܩܬܐ : ܘܫܕܘ ܒܗܘܢ ܟܐܦܐ̈ . ܟܠ ܢܣܒܘ ܙܝܢܗܘܢ . ܘܢܦܩܘ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠܝܡܝܗܘܢ̈ ܘܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܝܗܘܢ̈ ܠܟܢܘܫܬܐ . ܟܠ : ܘܟܪܡܝ ܒܪ ܡܢܫܐܝܠ . ܘܩܪܘ ܠܣܒܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ : ܘܪܗܛܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ : ܘܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܫܩܠܘ ܟܠ ܘܠܟܠ ܕܐܬܘ ܥܡܗ ܠܥܕܪܗ . ܕܢܫܩܠܘܢ ܠܒܝܬ ܦܠܘ : ܘܠܡܐܚܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ : ܘܐܦܠܐ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ : ܘܐܦܠܐ ܢܚܠܐ̈ : ܘܐܦܠܐ ܟܠ ܣܘܓܐܗܘܢ : ܐܬܕܠܚܘ ܛܒ . ܘܐܡܪܘ ܐܢܫ ܠܩܪܝܒܗ . ܗܫܐ ܐܦܠܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܝܘܡܝ̈ ܐܪܡܠܘܬܗ̇ : ܤܛܪ ܡܢ ܫܒܐ̈ ܘܪܝܫ ܝܪܚܐ̈ ܘܥܐܕܐ̈ ܟܠ ܒܚܨܝܗ̇̈ . ܘܠܒܫܐ ܗܘܬ ܡܐܢܝ̈ ܐܪܡܠܘܬܗ̇ . ܘܨܝܡܐ ܗܘܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܘܙܝܐ ܕܨܬ ܐܢܘܢ . ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ ܕܒܬܪ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܥܩܬ ܢܦܫܗܘܢ ܒܒܨܝܪܘܬ ܡܝܐ̈ . ܘܫܡܥܬ ܝܗܘܕܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬܝ : ܒܠܒܐ ܛܒܐ ܐܡܪܬܝ . ܘܠܝܬ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܟܝ . ܟܠ ܡܚܐ ܠܢ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܩܪܝܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܥܘܙܝܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܕܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܟܠ ܕܢܥܒܕ ܥܡܟ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܢܦܠ ܡܪܝ ܡܢ ܟܠ ܕܓܠܬܐ̈ ܩܕܡܝܟ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ . ܘܐܢ ܬܫܡܥ ܦܬܓܡܝ̈ : ܢܫܬܠܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܥܒܕ ܥܡܟ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܢܦܠ ܡܪܝ ܡܢ ܨܢܥܬܗ̈ ܟܡܐ ܕܚܝ . ܡܛܠ ܟܠ ܗܢܐ . ܘܐܢ ܬܫܡܥ ܦܬܓܡܝ̈ : ܢܫܬܠܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܝܟ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ . ܙܠ ܢܐ ܐܦܝܣ ܠܐܢܬܬܐ ܗܝ ܥܒܪܝܬܐ : ܕܥܡܟ ܬܐܬܐ ܟܠ ܘܩܝܘܡܐ̈ ܠܐ ܩܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܒܘܓܐ ܡܗܝܡܢܐ : ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ