simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܫܡܥܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܟܠ ܕܫ̇ܡܥ ܡ̇ܢܘ ܐܪܙܐ
EliaNis:Chron ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܟܝܢ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܀ ܀
SevAnt:LuqJul . ܡܠܐ ܡܢܗ ܟܠ Xܢܡܕܡ . ܘܠܟܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܫ̇ܪܝܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
IšoAdiab:Epist ܃ ܕܐܢܐ ܥܡ ܟܠ ܕܡ̇ܚܒܝܢ ܠܟ ܬܢܢ
BarḤadbš:FoundSch ܘܥܬܝܩܝܘܬܗ̇ : ܡܝ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܐ .
BarEbr:CandSanc ܡ ܘܠXܝܢ . ܟܠ ܝܥܝܬܐ̈ ܐܘ̇ ܐܝܠܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ ܟܠ ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ
SergStyl:epLuqJew ܚܢܢ ܐܦ ܒܥܝܢܝ̈ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
SevAnt:CathHom ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܟܠ ܝܘܡ ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܗ
Eph:madFaith ܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܠܫܢ ܫܬܩܐX ܕܒܗ
IšoAdiab:Epist ܟܕ ܬ̇ܩܠ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܦܚܡܐ ܗܘ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ
IšoMerv:ComOT . ܥܒܪܝܐ ܆ ܟܠ ܕܫ̇ܕܐ ܒܩܠܥܐ ³[ܠܡܢܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܢܝܩܪܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܠܫܘܡܠܝ ܨܒܝܢܐ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ
AntiTriThWrit : ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܢܐ ܕܡܢܝܢܐ ܆
DidascApost ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܇ ܡܫܟܚ ܐܢܫ
JnDalya:Epist ⁷⁶ܡܢܟܘܢ ܡܛ̇ܫܝܐ . ܟܠ ⁷⁷ܕܚ̇ܠܦܘ ܥܠܡܗܘܢ ⁷⁷
P:Jer [AB] ܡܢ ܢܗܦܟܝܗ̇ . ܟܠ ܡܢ ܕܒܥܐ ܠܗ̇