simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܟܠ ܘܚ̇ܘܝ ܕܗܘܝܘ ܟܠ ܦܪܩܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܬܘܒ
BarṢal:ComGosp ܩܣܪ ܗ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܠܡ̣
Cyr:ComLuke ܕܢܡܘܣܐ̣ ܠܐ ܡܙܕܕܩ ܟܠ ܒܣܪ ܂ ܠܐ
BarKoni:Schol ܂ ܐܦܢ ܠܘ ܟܠ ܚܘܒܐ ܫܘ̣ܐ ܂
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܐ ܪܫܢܘܬܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ̣ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘ̇ܐ ܗܘܐ
IsaacAnt:memHom ܠܩܕܝܫܐ ܕܒܗ ܩܕܝܫ ܟܠ . ‏ ‏ܕܦܪܚܬܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܥܡ X⁰ܢ ܡܪ ܟܠ : ܘܫܪܪܗ ܠܫܝܢܐ
IšoMerv:ComOT ܢܦܠܘܢ ܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܒܪܙܪܥܐ ܘܕܫܙܟܐ .
SevAnt:Epist ܒܠܐ ܣܘܝܟܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܕܝܢ ܩܢܘܡܗ
Cyr:ComLuke ܝX ܕܢܡܠܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠ ܛܒܬܐ̇ ܂ ܘܝܘܠܦܢܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܠܢܦܫܗ ܐܝܟ ܟܠ ܒܪܢܫ ܗܘܐ ܐܦ
BarṢal:ComGosp ܕܦ̇ܠܚܝܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܕܦܠ̇ܚ ܗܪܟܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܡܨܐ ܚܝܠ ܟܠ . ܚܢܢ ܕܝܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪܘ : ܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܢܥܒܕ
MiaphysiteDocs ܣܥ̣ܪܘ ܃ ܘܐܢܫ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܬܒ̣ܥ
IšoAdiab:Epist ܨܠܡܐ ܐܠܗ ܐ ܟܠ ܢܫܬܘܕܥ ܠܐܠܗܐ ܂
Babai:BookUnion ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܘܥܠܬ ܟܠ ܃ ܕܒܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܇ ܝܕܝܥ
P:ProvQohSong [AB] ܘܒܝܕܥܬܐ ܡܬܡܠܝܢ ܬܘܢܐ̈ ܟܠ ܩܢܝܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܒܘܣܡܐ