simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܒܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ⁵ܩܛܝܪ ܨܢܥܬܐ̈ ܟ̣ܠܐ
Tim1:Epist ܟܠ ܘܪܡ ܡ̣ܢ ܟܠ ⁵⁵⁸ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܝܟܢܐ
ActsStAnth ⁵⁸ܡܬܪܥܐ ܐܠܗܐ 15ܥܠ ܟܠ ⁵⁹ܐܢܫ ܇ ܐܠܐ
Eph:madNativ ܟܠ ܐܝܟ ܡܪܐ ܟܠ ⁶ 2ܐܡܟ ܗ̣ܝ
Tim1:Epist ⁶¹ܕܓܡܝܪ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ⁶²ܘܡܫܡܠܝ . ܐܝܟ
BarEbr:CandSanc . ܟܕ ܥܠ ܟܠ ⁶³ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ
CaveTreas ܠܗ ⁴ܫܝܡX X ܟܠ ⁶ܕܓܕܫܬX ܠܐܒܩܗܝ⁸ X
BarKoni:ScholUrm ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ⁶ܚܫܝܢ̈ ܥܒܕܐX ܠܢ
ThdrMops:ComPs ) ܝܐܬܐ ( ܟܠ ⁶ܛܒܢ̈ ܕܥܒܘܪܐ ܕܠܐ
Tim1:Epist . ܡܐ ܕܒ̇ܛܠ ܟܠ ⁶⁷ܪܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ
Eph:madParad&LuqJul ܐܚܝ̈ ܣܓܘܠܗ ܕܡ̇ܚܐ ܟܠ ⁷ ܚܘܝܐ ܚܓܝܪ
JnMaron:Expos ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܚܝ̣ܕ ܟܠ ⁷ܐܒܐ . ܘܐܚܝܕ
CaveTreas ⁶ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ X ܟܠ ⁷ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ .
DidascApost ܕܝܢ ⁶ܢܣܒܝܗ̇ . ܟܠ ⁷ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ
SynWestSyr ܐܘ̇ ܒܪܡܙܐ ܬܚܡܢܢ ܟܠ ⁸ܒܡܠܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܐܠܗܐ
Eph:memHom ܢܚܣܡܘܢ ⁸ܦܪܘܫܐ̈ ⁷ܘܢܪܦܘܢ ܟܠ ⁸ܕܠܐX ܡܬܩܕܐ¹0 X1ܡܣܪܩܐ̈
Eph:madCarNis 3ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܙܟܝܬ ܟܠ ⁸ܚܟܝܡܐ¹̈⁰ ܘܗܐ ܒܙܘܝܬܐ̈
Eph:madFaith ܟܝ ܪܒ ⁷ܡܢ ܟܠ ⁸ܠܐ ܝܗܒ ܕܒܡܫܘܚܬܐ
IsaacNin:memColl 3ܘܐܦ ܐܠܗܐ Xܡܪܐ ܟܠ ⁹ܡܬܪܟܢ Xܡܛܠ ܗܕܐ