simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Rev [AB] ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗܐ
P:Esd [AB] ܠܡܪܝܐ ܡܪܝܡܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܐܙܥܩܘ
P:Rev [AB] ܕܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܐܝܬ
P:Gen [AB] ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] ܗܝ ܬܫܚܘܩ ܬܟܒܘܫ ܟܠ . ܘܕܚܙܝܬ
P:Gal-Eph [AB] ܫܡܝܐ ܂ ܕܢܫܠܡ ܟܠ . ܘܗܘ
P:Cor [AB] ܗܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . ܘܡܐ
P:2Macc [AB] ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܡܪܬܐ
P:Rev [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܚܕܝܢܢ
P:Esd [AB] ܠܣܘܓܐܐ . ܥܠ ܟܠ . ܝܘܡܐ
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܕ ܐܬܪܐ ܐܙܠ ܟܠ . ܟܠ
SevAnt:Epist ܐ ܐ . ܟܠ . . .
Ath:ExposPs . . ܕ ܟܠ . . .
Ps-JacSer:SyrSongAlex . . ܠܗ ܟܠ . . .
Tim1:Epist ܘܐܦܠܐ ܝܕܝܥ ܠܥܝܢ̈ ܟܠ . 1 ,
Tim1:Epist ܐܟܚܕ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ . 10 ,
Tim1:Epist ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ ܟܠ . 11]ܝ [50ܕܐܡܬܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܪܚܡܬܐ ܘܠܐܝܩܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠ . 13 ,
Nars:memCreat ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ . 185ܠܡ̇ܢ ܠܐ
Tim1:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . 2 ,