simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ
Tim1:Epist ܃ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܙܘܥܝܢ̈ ܘܙܒܢܝܢ̈ ܂
Tim1:Epist ܐܒܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܠܡ ܘܛܘܪܐ ܆
Tim1:Epist ܘܡܬܐ̈ ܪܡܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ ܘܕܬ
Tim1:Epist ܕ ܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܥܕܠܐ ܢ̣ܗܘܐ
Tim1:Epist ܢ̇ܣܗܕ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ ܂ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܟܠ ܂ ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ
Tim1:Epist ܘܥܠ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ ܂ ܘܫܦܝܪ
Tim1:Epist ܕܚܕ ܃ ܕܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܂ ܘܐܦܠܐ ܓܝܪ ܟܠ ܟܠܗ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗ̣ܝ
Tim1:Epist ܕܟܝܬܐ ܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐ ܂
Tim1:Epist ܒܛܝܒܘܬܗ ܝܝ ܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ ܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ
Tim1:Epist ܒܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܂ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܗ̣ܘ ܟܕ
Tim1:Epist ܕܒܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܡܪܬ̣ ܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ ܃ ܘܚܢܢ
Tim1:Epist ܘܗܝ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܢܕܥ ܟܠ ܐܢܫ ܕܛܒ ܡܒܥܕܝܢ
Tim1:Epist ܫܠܡ ܀ ܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ
Tim1:Epist ܥܒܝܕܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܕܥܒܝܕܐ ܗ̣ܘ
Tim1:Epist ܡܣܝܟܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܝܕܝܥܐ
Tim1:Epist ܗܘ̣ܬ ܕܢܬܕܪܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܐܘ