simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr . ܘܕܚ̇ܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܟܠ ܬܒܪܐ . ܘܠܐ
SynWestSyr . ܚܡܪܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܢܛܥܡ
SynWestSyr . ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܢܐܟܘܠ
SynWestSyr ܢܫܐ̈ ܠܢܫܐ̈ . ܟܠ ܐܢܬܬܐ ܬܟܣܐ ܪܝܫܗ̇
SynWestSyr . ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
SynWestSyr . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܟܠ ܦܠܚܘܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܡܬܟܒܫܐ
SynWestSyr ܐܪܥܐ . ܡܪܝܐܐܠܗܐܐܚܝܕ ܟܠ : ܡܘܡܐ ܐܢܐ
SynWestSyr ܕܥܒܕܝܟ̈ ܗܠܝܢ . ܟܠ ܡܪܥܐ ܘܟܘܪܗܢܐ .
SynWestSyr ܘܟܠܗ̇ ܡܒܣܝܢܘܬܐ . ܟܠ ܪܘܚܐ ܛܡܐܬܐ .
SynWestSyr ܡܬܬܪܝܡ . ܐܘ̇ ܟܠ ܟܠܗ ܥ̇ܪܩ .
SynWestSyr ܕܡܘܡܝܢܘܬܐ ܠܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܛܡܐܬܐ
SynWestSyr ܒܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܡܕ
SynWestSyr ܠܟ ܒܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ
SynWestSyr . 0 ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܪ .
SynWestSyr ܘܢܗܦܟ ܕܝܢ ܡܢܗ ܟܠ ܐܣܘܪܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ
SynWestSyr ܢܐܡܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܠܬܐ ܟܠ ܐܢܫ ܢܝܚܐܝܬ ܟܕܡܫܒܚ
SynWestSyr . ܟܕ ܡܬܝܕܥ ܟܠ ܛܝܛܠܘܣ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
SynWestSyr ܩܐܣܛܐܣܝܩ : X³¹̈ ܟܠ ܡܗܝܡܢܐ ܐܘ̇ ܡܗܝܡܢܬܐ
SynWestSyr ܥܒ̣ܕܗ . ܘܢܬܦܣܩ ܟܠ ܟܠܗ ܆ ܘܡܢ
SynWestSyr 0 ܢܢ . ܟܠ ܩܠܝܪܝܩܐ ܕܡܨܥܪ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ