simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܡܫܪܪܝܢܢ ܒܚܪܬܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܢܬܟܬܒܘܢ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܕܘܒܪܐ̈
SynOr ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ
SynOr ܕܐܒܐ : ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܆
SynOr ܠܣܝܡ ܐܝܕܐ ܀ ܟܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܘܐ ܡܢ
SynOr ܥܒ̇ܕܝܢܢ : ܕܡܟܝܠ ܟܠ ܓܒܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܘ
SynOr ܢ̇ܛܪܝܢܢ . ܡܟܝܠ ܟܠ ܓܒܪܐ ܕܒܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ
SynOr ܕܬܗܘܐ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܒܟܢܘܫܝܗܘܢ ܟܠ ܚܪܝܢܝܢ̈ ܘܥܕܠܝܝܢ̈ ܢܬܒܛܠܘܢ
SynOr ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ : ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ
SynOr ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܩ̇ܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
SynOr ܕܥܕܬܐ ܢܗܘܐ . ܟܠ ܥܕܬܐ ܘܡܕܝܢܐ :
SynOr ܡܫܡܫܢܐ̈ ܗܟܢܐ . ܟܠ ܓܒܪܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܡܕܝܢܬܐ
SynOr . ܘܫܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܣܠܝܩ ܘܕܩܛܝܣܦܘܢ
SynOr ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܐ ܥܡ ܟܠ ܕܫܡܫܘ ܫܦܝܪ ܘܡܫܟܚܝܢ
SynOr ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܩܛܝܪܐ ܀ ܟܠ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܬܪܗ
SynOr ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܪܒܐ ܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܕܗܘܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ
SynOr . . . ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܚܛܦ
SynOr ܗܢܘܢ ܡܩܒܠܝܢ . ܟܠ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬ̇ܐ ܆
SynOr ܐܩܩܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SynOr ܕܒܝܬ ܠܦܛ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ