simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܠܡܣܬܪܩܘ ܦܪܘܫܐܝܬ ܡܢ ܟܠ ܩܢܝܢܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܟ
Shub:BookGifts ܘܚܒܝܒܐ̈ ܆ ܘܡܢ ܟܠ ܕܠܐ ܚܢܐ ܥܡܟ
Shub:BookGifts ܘܐܣܬܪܩܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܢ ܟܠ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ :
Shub:BookGifts ܕܠܘܬܗ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܢܓܕܐ ܠܢ
Shub:BookGifts 2 . ) ܟܠ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܨܐ
Shub:BookGifts ܒܝܬܟ . ܥܠ ܟܠ ܣܘܢܩܢ ܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܫܐ
Shub:BookGifts ܠܚܟܝܡܝ̈ ܒܣܒܪܗܘܢ . ܟܠ ܡܠܐ ܐܘ ܣܘܥܪܢ
Shub:BookGifts ܠܗܘܢ ܦܪܘܫܐܝܬ : ܟܠ ܟܕ ܕܒܒ̇ܐ ܡܨܐ
Shub:BookGifts ܕܒܠܒܗ ܠܬܚܬ ܡܢ ܟܠ ܢܣܝܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ
Shub:BookGifts ܒܣܓܕܬܗ ܦܪܘܫܐܝܬ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܒܛܟܣܗ ܘܒܪܘܚܗ
Shub:BookGifts ܘܪܡܪܡܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܟܘܬܗ̇ . ܘܐܫܠܛܗ̇
Shub:BookGifts . ܘܐܫܠܛܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ .
Shub:BookGifts ܫܐܘܠX ܇ ²ܘܥܠ ܟܠ ܡ̇ܠܟܘܢ̈ ܫܠܝܛ ܗܘ̣ܐ
Shub:BookGifts . ܝܩܝܪܐ ܥܠ ܟܠ ܡܛܠ ܕܡܪܗ̇ ܝܩܪܗ̇
Shub:BookGifts ܐܒܪܗܡ ܆ ܘܩܒܠ ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ ܘܕܚܕܪܐ
Shub:BookGifts ܠܟܠ ܣܟܠܘܢ̈ ܥܡ ܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ ܙܟܘ .
Shub:BookGifts ܐܘ ܒܪܢܫܐ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܗ ⁶⁸ܕܫܦܝܪ
Shub:BookGifts ܓܝܪ ܫܘܕܢ ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܫ . ܠܐ
Shub:BookGifts ܡܪܝ ܐܫܠܛܢܝ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ .
Shub:BookGifts ܘܡܙܥܪ ܪܒܘܬܗ ܥܡ ܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܘܟܠ ܚܟܡܢ̈