simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܢܗܘܘܢ ܠܟ . ܟܠ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ²ܕܡܛܠ
SevAnt:LuqJul ܕܠܒܘܚܪܢܐ . ܕܟܕ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐ . ܟܠ ܣ̇ܒܠ ܟܠ ¹¹ܡܗܝܡܢ
SevAnt:LuqJul . ܟܠ ܣ̇ܒܠ ܟܠ ¹¹ܡܗܝܡܢ . ܟܘܠ
SevAnt:LuqJul . ܟܘܠ ¹²ܡܣܒܪ ܟܠ ¹³ܡܣܝܒܕ̇ ܚܘܒܐ ܠܐ
SevAnt:LuqJul ² ܕܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܟܠ ܡܕܡ ³ܩܕܡ ܐܦܐ̈
SevAnt:LuqJul ܚܫܝܫ ܐܢܐ ܒܢܦܫܝ ܟܠ ܟܠܗ . ܕܡܛܠ
SevAnt:LuqJul ܕܟܪܘܙܘܬܗ . ܘܒܗ ܟܠ ²ܣܘܟܠ ܢܒܚܢܘܢ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܪܕܝܐ ܟܠ ܡܠܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܚܠܝܡܬܐ
SevAnt:LuqJul ܘܐܦ ⁴ܐܕܡ . ܟܠ ܟܡܐ ⁵ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul ¹⁵ܐܢ ܓܝܪ ܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܫܡܝܐ . ܘܕܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܣܬܗܕ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܥܒܕ .
SevAnt:LuqJul . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ .
SevAnt:LuqJul . ܡܬܒܠܒܠ ܕܝܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܫܘܪܝܐ ܫܩ̣ܠ
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ X XX X
SevAnt:LuqJul . - . ܟܠ ܡܕܡ Xܓܝܪ ܕܐܬܥܒܕ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈
SevAnt:LuqJul ܡܬܙܝܥX ܘܚܝ . ܟܠ ܡܕܡ X X