simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡ̣ܫܡܥ·ܡܢ ܟܠ ܚܕ ܕܡܓܚܟܢܐܝܬ ܡܫ̇ܐܠ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܙ ܝܝX ܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܓܝܪ ܛܒܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܝܚܐ ܃ ܣ̇ܟܪ ܟܠ ܡܥܠܢܐ ܕܦܣܩܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܐܢܐܝܬ̣ ܡܢ ܟܠ ܝ ܐܢܫ ܡܬ̣ܬܡܗ
SevAnt:LuqGramm ܘܒܐܠXܐ ܝܘ ܕܥܠ ܟܠ ܇ ܕܝ ܘ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܟܠ ܡܥܠ̣ܢܐ ܕܨܢܝܥܘܬ ܒܝ̣ܫܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܡܦܠܓ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܒܗ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܬܘܒ ܝ ܟܠ ܟܠܗ ܠܚܝܠܐ ܕܦܣ̇ܩܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܡ̇ܦܪܫ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܦܣ̇ܩܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܫܝܦܘܪܐ ܪܡܐܝܬ ܡ̇ܙܥܩ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܟܠܗ ܢܝܠܐ ܕܦܣ̇ܩܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܠܚ̇ܡܐ ܗܘܬ ܟܠ ܟܠܗ ܇ ܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܂ ܠܗܪܛܝܩܘ̈ ܡ̇ܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܡ̇ܒܣܪ ܃ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܩܒ̣ܠܬ̇ ܕܬܟܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܚ̇ܙܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܘܢܐ ܐܢܫܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܡ̇Xܪܫ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ̣
SevAnt:LuqGramm ܛܒ ܇ ܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܬܚܘܝܬܐ̈