simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܠ ܚܕ ܟܠ ܐܢܫ
SevAnt:CathHom ܙܢܐ ܟܠ ܚܕ ܟܠ ܐܢܫ e XXéXéܝ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܙܒܢܐܝܬ ܘܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܐ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܇
SevAnt:CathHom ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܠܬܐ ܘܗܘܢܐ ܇
SevAnt:CathHom ܢܗܘܘܢ ܒܕܘܟ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܦ ܬܪܝܢ
SevAnt:CathHom : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܢܥ̣ܛܐ ܝܚܝܠܐ
SevAnt:CathHom ܦܓܪܢܝܬܐ ܘܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ . ܒܪܡ .
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܕܬܬ̇ܒܕܪܘܢ ܟܠ ܚܕ ¹ܠܐܬܪܗ ܆
SevAnt:CathHom ܓܒܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܚܕ ܫܒܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
SevAnt:CathHom ܠܐܚܪܢܐ̣ ܘܠܐ ܠܚܕ ܟܠ ܟܠܗ ܫܚܠܦ ܫܡܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܚܙܝ̇ ܬܥ̣ܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܥܘܬܪܐ ܆ ܘܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܟ̇ܢܫܝܢ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܗܪܟܐ . ܟܠ ܫܓܘܫܝܐ ܛܝ̇ܕ .
SevAnt:CathHom ܘܒܗܝܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܚܝܕܐ .
SevAnt:CathHom : ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܬ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܇ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܡܢ ܟܠ X ܕܘܟ ܓܪܝܕܐ
SevAnt:CathHom ܕܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
SevAnt:CathHom ܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ .