simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܘܠܝܐܝܬ . ܘܗܢܝܐܝܬ ܟܠ ܐܘܠܢ̈ ܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ
Sahd:BookPerf ܛܒܐ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ . ܛܘܒܘܗܝ
Sahd:BookPerf ܚܐܪܘܬܐ ܘܫܘܘܙܒܐ ܕܡܢ ܟܠ ܥܩܐ ܕܒܥܠܡܐ .
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܒܥܠܡܐ ܡ̇ܝܘܬܐ ܆
Sahd:BookPerf ܕܒܦܓܪܐ ܛ̇ܒ ܡܢ ܟܠ ܠܥܒܐܝܬ ܚܐ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ
Sahd:BookPerf ܒܩܫܝܘܬܗ̇ . ܟܕ ܟܠ ܫܥ ܢ̇ܩܫ ܒܗ̇
Sahd:BookPerf ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܪܚܩܘ ܡܢ ܟܠ . ܪܚ .
Sahd:BookPerf ܆ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܢܝܢ̣̈ ܟܠ ܡܠܐ̈ ܕܚܟܝܡܐ̈ .
Sahd:BookPerf X36]ܡܕܝܢ ܐܬ̣ܝܕܥܬ̇ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܆ ܕܛ̇ܒ
Sahd:BookPerf ܘܒܪܚܝܩܘܬܐ XX ܕܡܢ ܟܠ ܢܘܬܦܐ̈ ܕܒܥܠܡܐ .
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܒܢܝܚܐ ܟܠ Xܝ XXX X
Sahd:BookPerf ܐܠܗܐ . ܘܣܟܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܢܝܚܐ̈
Sahd:BookPerf : ܕܐܦ ܟܕ ܟܠ ܛ̇ܒܢ̈ ܬܗܘܐ ܣ̇ܥܪ
Sahd:BookPerf ܗܕܐ ܛ̇ܒ ܡܢ ܟܠ : ܪܒܐ ܕܪܒܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܘܐܬܥ̣ܠܝܬ ܒܪܘܚܐ ܡܢ ܟܠ . ܐܠܐ ܡ̇ܬܡܟܟ
Sahd:BookPerf ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܕܒܪܘܪܒܬܐ̈ Xܝ
Sahd:BookPerf ܕܠܫܪܪܐ ܢ̇ܝܩܕ̇ ܡܢ ܟܠ . ܘܟܕ ܠܗ
Sahd:BookPerf ܘܟܕ ܠܗ ܢ̇ܦܚܡ ܟܠ ܕܘܒܪ . ܟܠܢܫ
Sahd:BookPerf . ܕܐ ܡܢ ܟܠ ܆ ܒܐܣܟܡܐ̣ XX
Sahd:BookPerf ܒܐܣܟܡܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܬܚܘܝܢ . ܕܩܘܛܢܐ