simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܟܫܪ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܣܓܝ ܂ ܘܕܟܫܪ ܟܠ ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܬ ܗܘܐ ܒܗ ܟܠ ܐܕܫܝܢ̈ ܂ ܘܟܠ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܠ ܠܗ ܢ ܟܠ ܥܠܝܡ ܂ ܂
Ps-Zach:EccHist ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܟܠܝܠܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦܩܘ ܟܠ ܐܒܢܝܢ̈ ܝX ܘܐܕܫܝܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܠܠܝܐ ܂ ܘܫܟܒܘ ܟܠ ܕܒܒܝܬܐ ܂ ܘܗ̣ܝ
Ps-Zach:EccHist ܘܒܪܘܝܗܘܢ ܂ ܘܡܚܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ Xܕܗ̇ܘX
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܡܘܗܒܢ̈ ܕܦܘܛܝܦܪܥ ܐܒܝ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܬ · ܡܢ ܟܠ ܘܒܟ ܐܬܓܘܣܬ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܠܐܚܫܡܝܬܝ ܡܢ ܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܠܟܠܒܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܆ ܘܚܙܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܓܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܛܒ ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܒܝܬܐ ܐܬܚܙܝ ܆
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ ܟܠ ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠ ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܓܒܪ ܕܐܪܥܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܒܡܨܪܝܢ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܀
Ps-Zach:EccHist ܢܬܟܢܫܘܢ ܫܒܪܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܗܟܘܬ ܢܬܚܟܡܘܢ ܟܠ ܝܕܘܥܝ̈ ܂ ܕܠܘ