simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܥܐܕܐ ܃ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܬ̣ ܆ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘܐ ܥܕܥܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܬܦܫܩ ܂ ܕܒܪܓܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܬܠܬ ܣܗܕܝܢ̈ ܬܩܘܡ ܟܠ ܡܠܐ ܀ XܝX
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܕܥܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܘܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܝܡܬܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܝܘܡܐ ܚܕ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢ̇ܘܢ ܕܫܒܥܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܟ̇ܐܢ X
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܗܘܠܠܐẌ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܝ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܗ̇ܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܘܫܒܚܠܡܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬ̣ܝܗX ܠܝ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܫܢܐ̈ ܂ ܨܘܬܘ ܟܠ ܝܬܒܝ̈ ܐܪܥܐ ܘܕܫܪܟܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܢܦܫܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܘܡܛܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܗܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܟܠ ܡܠܐ ܝܝ ܒܝܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܬܘܒ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܡ ܂ ܐܦ ܟܠ ܂ ܢܒܗܬܘܢX ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ Ẍ Xܦ ܟܠ ·ܝXܣܒܪܝܢ ܒXܝ ܙܐ