simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܥܒܕ ܘܗܐ ܛܒ
P:Gen [AB] ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܠ ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐ
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ .
P:Gen [AB] : ܘܥܦܪܐ ܬܐܟܘܠ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ .
P:Gen [AB] . ܒܟܐܒܐ̈ ܬܐܟܠܝܗ̇ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ .
P:Gen [AB] : ܠܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܩܛܘܠܐ ܕܩܐܝܢ ܚܕ
P:Gen [AB] : ܕܠܐ ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܟܠ ܡܢ ܕܡܫܟܚ ܠܗ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ ܕܚܝܐ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܫܝܬ ܬܫܥ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܢܘܫ ܬܫܥ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܩܝܢܢ ܬܫܥ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܪܕ ܬܫܥ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܚܢܘܟ ܬܠܬ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܡܬܘܫܠܚ ܬܫܥܡܐܐ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܠܡܟ ܫܒܥ
P:Gen [AB] ܠܗܘܢ ܢܫܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܓܒܘ .
P:Gen [AB] : ܡܛܠ ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ
P:Gen [AB] ܐܪܥܐ : ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗ
P:Gen [AB] . ܘܡܢ ܟܠ ܕܚܝ ܡܢ ܟܠ