simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ . ܟܠ ܚܟܡܐ ܡܢ ܩܕܡ
P:Ecclus [AB] ܕܗܘܝܘ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܐܘܨܪܝܗ̇̈ .
P:Ecclus [AB] ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܥܡ ܟܠ ܒܣܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ
P:Ecclus [AB] ܥܠܠܬܗ̇̈ . ܟܠ ܐܘܨܪܝܗ̇̈ ܬܡܠܐ ܚܟܡܬܐ
P:Ecclus [AB] ܛܒܐ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܒܗ̇ . ܘܢܡܢܘܢ ܟܠ ܬܫܒܚܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ .
P:Ecclus [AB] ܒܐܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐܬܐ ܥܠܝܟ :
P:Ecclus [AB] ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ ܐܝܩܪܗ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ .
P:Ecclus [AB] . ܘܠܐ ܬܒܗܬܝܗܝ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ .
P:Ecclus [AB] ܠܗ . ܟܠ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܗܘܝܬ ܨܒܐ
P:Ecclus [AB] ܘܒܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܗܘܝܬ ܪܢܐ ܟܠ ܝܘܡ . ܘܗܘ
P:Ecclus [AB] ܠܐ ܬܨܒܐ ܠܡܟܕܒܘ ܟܠ ܟܕܒܘܬܐ . ܡܛܠ
P:Ecclus [AB] ܓܝܪ ܡܘܗܒܬܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ . ܐܦ
P:Ecclus [AB] ܒܟܐ . ܘܥܡ ܟܠ ܐܒܝܠܐ ܗܘܝܬ ܡܬܐܒܠ
P:Ecclus [AB] : ܠܡܫܠܛܘܬܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܟ
P:Ecclus [AB] ܕܓܐܘܬܢܐ̈ . ܡܢ ܟܠ ܚܛܗܐ̈ ܘܟܕܒܘܬܐ ܐܪܚܩ
P:Ecclus [AB] ܦܓܪܗ : ܘܚܣܝܪ ܟܠ : ܘܝܬܝܪ ܡܣܟܢܘܬܐ
P:Ecclus [AB] ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠ ܡܢ ܕܩܪܒ ܠܚܝܘܬ
P:Ecclus [AB] . ܗܟܢܐ ܟܠ ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܓܒܪܐ ܥܘܠܐ
P:Ecclus [AB] . ܟܠ ܒܣܪ ܢܪܚܡ ܓܢܣܗ