simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ
Nars:memCreat ܢܚܬܐ ܦܐܝܐ ܕܡܨܒܬ ܟܠ ܘܒܗ ܢܬܟܣܘܢ ܪܘܡܐ
Nars:memCreat ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܕܚܝܠ ܟܠ ܡܫܟܚ . I
Nars:memCreat ܕܚܕ ܒܪܘܝܐ ܒ̣ܪܐ ܟܠ ܡܕܡ . ܟܕܢܘ
Nars:memCreat ܝܪ . ܥ ܟܠ 1ܘܥܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܫܡܝܐ
Nars:memCreat ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ
Nars:memCreat ܕܒܘܕܩ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܕܕܠܡܐ ܢܪܢܘܢ
Nars:memCreat ܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܒ̣ܪܐ ܟܠܡܕܡ ܘܒܫܘܠܡܐ
Nars:memCreat ܐܫܡܥ ܟܣܝܐ ܥܠ ܟܠ ܕܗܘ̣ܐ ܘܒܬܘܩܢܐ ܕܨܠܡܗ
Nars:memCreat ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗܘ̣ܐ ܕܢܐܠܦ ܡܪܘܬܝ
Nars:memCreat ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ ܟܠ . ܡܝܩܪ ܐܢܐ
Nars:memCreat ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ
Nars:memCreat ܕܟܒܐ ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܡܛܠ ܫܝܛܐ ܐܙܥܪ
Nars:memCreat . 185ܟܢܫ ܨܐܕܘܗܝ ܟܠ ܓܢܣܢܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܐܪܥܐ
Nars:memCreat ܚܝܠܐ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܐܝܟ ܕܠܡܪܐ .
Nars:memCreat ܕܥܒܝܕ ܡܪܐ ²⁹ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ . ܛܢܢܐ
Nars:memCreat ܗܕܡܐ̈ ܐܝܘ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܕܡܫܐܠ ܠܗ ܠܨܠܡܗ
Nars:memCreat ܕܣ̇ܡܬܟ ܡܪܐ ܥܠ ܟܠ ܩܢܝܢܝ̈ . ³⁷
Nars:memCreat ܠܝܛܐ ܬܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܪܚ̇ܫ ܒܐܪܥܐ
Nars:memCreat ܢܣܒܪ ܠܗ ܕܚܝܠ ܟܠ ܡܫܟܚ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ