simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܗܘܐ ܪܚܝܡܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ . ܡܢܘ
IsaacAnt:memHom ܫܪܝܐ ܒܓܘܗ̇ ܀ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܬܪܡܐ ܪܓܠܟ
IsaacAnt:memHom ܕܟܐܢܘܬܐ ܪܕܝܦܐ ܡܢ ܟܠ ܀ ܐܐܪ ܟܠܗ̇
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܕܐܚܨܦ ܘܐܪܫܐ ܟܠ ܬܓܡܝܢ̈ : ܐܬܦܪܩܬ̥
IsaacAnt:memHom ܙܘܘܓܐ : ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܓܝܣܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܀ ܒܟܠ ܫܘܡܗܝܢ̈ ܟܠ ܦܚܝܢ̈ : ܗܐ
IsaacAnt:memHom ܪܚܡ‏ ܢܝܪܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܩܘܡܢ̈ : ܘܝܘܠܦܢܗ̇
IsaacAnt:memHom : ܘܝܘܠܦܢܗ̇ ܥܠ ܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܀ ‏
IsaacAnt:memHom : ܘܗܐ ܪܓܐ ܟܠ ܕܦܓܥ ܒܗ̇ ܀
IsaacAnt:memHom ܠܝ . ܫܒܘܩ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܐܚܪܢܐ̈
IsaacAnt:memHom ܕܫܝܘܠ . ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܐ ܠܐ ܡܕܡ
IsaacAnt:memHom : ܒܒܨܬܐ ܡܢ ܟܠ ܕܦܠܝܓ ܀ ܪܘܚܩܘܕܫܐ
IsaacAnt:memHom ܡܪܝܡܐ ܪܫܟ ܀ ܟܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܦܓܥ ܒܟ
IsaacAnt:memHom : ܘܒܗܘ ܥܡܕ ܟܠ ܕܐܙܠ ܀ ‏
IsaacAnt:memHom : ܘܒܝܫܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܬܢܚܬܐ̈
IsaacAnt:memHom ܦܘܡܝܗܘܢ̈ ܒܡܘܝܩܐ . ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܝܕܥܗ̇ ܘܐܚܕܗ̇
IsaacAnt:memHom ܡܢܝܢ ܠܗ . ܟܠ ܕܐܪܟܢ ܨܘܪܗ ܘܦܠܚ
IsaacAnt:memHom ܚܪܬܗ ܩܝܡܐ . ܟܠ ܕܐܫܪ ܕܐܝܬ ܡܠܟܘܬܐ
IsaacAnt:memHom ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܢܣܝܘܢܐ̈ . ܟܠ ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬ ܕܝܢܐ
IsaacAnt:memHom ܠܚܡܗ ܠܚܘܕܘܗܝ ܀ ܟܠ ܕܐܫܪ ܕܐܝܬ ܓܗܢܐ