simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܂ ܟܠ ܠܫܢ ܂ ܗܠܝܢ
IšoAdiab:Epist ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈· ܘܡ̣ܢ ܣܓܕܬܐ
IšoAdiab:Epist ܘܡ̣ܢ ܣܓܕܬܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܒܪܘܟ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܂ ܘ ܬܝܪܐ
IšoAdiab:Epist ܠܥܕܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܥܕܡܐ
IšoAdiab:Epist ܩܕܝܫܐ ܕܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܬܒܝܠ ܦܪ̣ܫ
IšoAdiab:Epist ܦܪ̣ܫ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܇ ܠܡܥܒܕ ܬܪܘܢܘܣ
IšoAdiab:Epist ܣܥܘܪܘ ܗܟܝܠ ܒܚܦܝܛܘ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܒܚܟܡܬܐ
IšoAdiab:Epist ܘܟܬܘܒܘ ܘܐܘܕܥܘܢܢܝ ܚܦܝܛܐܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܝܬܘܢ ܂
IšoAdiab:Epist ܂ ܪ ܡܢ ܟܠ ܠܡܥܒܕ ܠܢ ܃
IšoAdiab:Epist ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܢܬܟܬܫ ܠܘܩܒܠ
IšoAdiab:Epist ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܫ̇ܒܝܢܢ ܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܠܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ
IšoAdiab:Epist ܕܢܒܝܐ̈ ܘܡܟܝܟܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܫܪܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ
IšoAdiab:Epist ܟܕܘ ܨܐܕܝܟܘܢ ܃ ܟܠ ܡܐ ܕܨܒ̇ܐ ܣܛܢܐ
IšoAdiab:Epist ܩܕܝܫܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘ̣ܘ
IšoAdiab:Epist ܣܗܕܝܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܬܪܝܢ ܒܠܚܘܕ
IšoAdiab:Epist ܫܘܡܗܐ ܕܡܬܦܫܩ ܐܚܝܕ ܟܠ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܃
IšoAdiab:Epist ܝܝ ܕܢܬܓܠܙܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܦ ܡܢܗ
IšoAdiab:Epist ܗܘ̇ ܕܡ̇Xܠܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܛܝܒܘ ܕܢܝܬܪ ܒܕܚܠܘܗܝ̈
IšoAdiab:Epist ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܬܩ ܟܠ ܝܘܡ ܐܠܗܐ ܐܦ