simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madVirg ܥܘܢܝܬܐ : ]ܡܢ ܟܠ ܕܩܕܝܫܝܢ̈ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ
Eph:madVirg ܠܟܠ ܘܬܘܩܢܟܝ ܠܡܪܐ ܟܠ ܕܠܝܠ ܒܠܚܘܕ X
Eph:madVirg ܗ̇ܝ ܚܕܐ ]ܕܡܢ ܟܠ ܪܒܐ ⁴[ܗܘܬ 6ܒܪܬ
Eph:madVirg ⁷ܐܦ ܥܠ ܐܝܕܝܟܝ̈ ܟܠ ܙܕܩܬܐ̈ ܒܣܘܥܪܢ ܡܪܥܐ̈
Eph:madVirg ܠܗ ܪܓܝܓܬ ¹ܥܠ ܟܠ ܣܢܝܐܬ ²ܠܟܠܢܫ³ ܫܒܪܬܐ
Eph:madVirg ܥܘܢܝܬܐ : ܡܢ ܟܠ ܕܐܬܟܬܫ ܘܩܕܝ ܒܬܘܠܘܬܗ
Eph:madVirg ܐܢܝܢ ܘܡܟ̣ܪܝܢ̈ ܠܥܒܘܕܝܗܝܢ̈ ܟܠ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܘܐܦܐ̈ ܗܘ
Eph:madVirg ܨܢܝܥ ܗܘ ܕܥܡ ܟܠ ܢܗܘܐ ܘܐܦ ܗ̣Xܘ
Eph:madVirg ܕܩ̇ܦܣ ܠܗ ܢ̇ܦܠ ܟܠ 9ܕܝ̇ܢܢ ܓܝܪ ܛܒ
Eph:madVirg ܚܘܒܗ ܘܢܟܝܠ ܘܥܠ ܟܠ ⁴[ܫ̇ܟܢ ܠܐ ܡܨܐ
Eph:madVirg ܕܒܗ ܗܘ ܬܠܝܢ̈ ܟܠ ܚܟܡܢ̈ ܘܡܢ ܙܝܬܐ
Eph:madVirg ܠܡܪܥܐ̈ ܕܢܩܢܘܢ ܒܗ ܟܠ ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ
Eph:madVirg ²ܢܦܫܗ ܕܢܩܢܐ ܒܗ ܟܠ ܢܨܚܢܝܢ̈ ܡܫܝܚܐ ³ܚܕ
Eph:madVirg ܗܘ ⁷ܘܡܨܐ ⁸ܕܥܡ ܟܠ ܟܘܠ ܢܗܘܐ XX
Eph:madVirg ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈
Eph:madVirg ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈ ܥܙܝܙܐ
Eph:madVirg ܒܟܣܝܐ ܘܪܕܦ ܗܘܐ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ
Eph:madVirg ܓܙܗ ܠܡܛܥܢ ܡܢܗ ܟܠ ܥܘܕܪܢ ²⁰ ¹¹
Eph:madVirg ܒܕܚ̇ܕܐ ܘܡܟ̣ܪܐ ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܡܫ̇ܡܫ ܓܝܪ
Eph:madVirg ܫܘܒܚܗ ܡܢ ]ܒܢܗܝܪܐ ܟܠ ܡܬܦ̇ܪܫ X[ܘܒܡܫܝܚܐ ܟܠ