simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ ܟܠ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ
Eph:madNativ ܕܢܛܥܡ ܦܐܪܗ ܕܡ̇ܚܐ ܟܠ 33ܪܚܒ ܠܗ ܗ̣ܘ
Eph:madNativ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܡܫܝܢ ܟܠ ܠܐ ܢܗܐ ܒܗ
Eph:madNativ X ³¹ܗܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ³²ܒܪܝܢ̈ X ³¹ܕܐܫ̣ܬܠܚ
Eph:madNativ ܕܐܢܐ ܒܛܢܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܝܪܒ ³⁵ܒܗ ܐܘܪܒܢܝ
Eph:madNativ ܐܢܘܢ ܒܣܘܓܐܗ ܠܚܙܝܘܗܝ̈ ܟܠ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ
Eph:madNativ ܟܠ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܠܐܪܥܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܘܡܢ
Eph:madNativ ܕܦܘܪܫܢܘܗܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܝܕܥ̇ ܟܠ ܕܐܬ̣ܪܡܝ ܘܫܐ̇ܠ ܕܢܫܡܥ
Eph:madNativ ]ܢܝܪܗ¹²[ ܘܢܘܓܪܐ ܙܟ̇ܐ ܟܠ ܠܐ ]ܡ̇ܥܒܪ ܠܗ¹²[
Eph:madNativ X ܝܘܡܐ ܡܢ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܒܗ ܢܦ̣ܩ
Eph:madNativ XX ܒܩܘܪܫܐ ܕܡ̇ܫܠܚ ܟܠ ܐܝܠܢܝܢ̈ ܢܘܪܒܐ ܐܦܪܥ
Eph:madNativ 37ܙܩܝܦܐ ܕܗ̣ܘ ܨܐ̇ܕ ܟܠ ܓ̇ܝܣܝܢ̈ ܒܗ ܨܕܗ
Eph:madNativ ܒܟ ܗ̣ܘ ܡܚܕܐ ܟܠ ܬܚܕܐ ܥܢܟ 56ܪܘܥܡܢ
Eph:madNativ ܢܬ̇ܒܙܚ ܡܝ̇ܩܪ ܗ̣ܘ ܟܠ ܐܢܫ ܝܘܡ ܡܘܠܕܟ
Eph:madNativ ܝ ܐܝܟ ܝܕܥ̇ ܟܠ ܕܬܫܡܥ ܦܘܚܡܐ̈ ܕܦܚ̇ܡ
Eph:madNativ ܡܣܬܝܟ 94ܟܣܐ ܕܡܩܒܠ ܟܠ ܚܡܪܢܝܢ̈ ܘܐܪܙܐ ܕܒܓܘܗ
Eph:madNativ ܢܦ̣ܩ ܫܘܦܪܐ ܕܐܦܨܚ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ 121ܣܬܘܐ ܕܥܒ̇ܕ
Eph:madNativ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܐܡܪܐ ܒܥܢܐ 129ܕܡܐ
Eph:madNativ ܗܘ ܟܣ̣ܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ XX 1ܛܥܝܢ
Eph:madNativ ܫܬܝܩܐ X ⁵²ܕܡܢ ܟܠ ܩܫܝܫ 148ܪܡܐ ܗܘܐ