simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܢܒܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫ̇ܒܩ ܟܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ
Eph:madLuqHeres ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ ܟܠ ܒܚܫܢ ܡܚ̇ܣܐ ܠܢ
Eph:madLuqHeres ܘܐܢ ܗ̇ܘ ⁰ܡܚܣܐ ܟܠ ܒܚܫܢ ܡܚܣܐ ܠܢ
Eph:madLuqHeres ܠܪܘܡܐ ܨܠ̣ܐ ܪܝܫܗ ܟܠ ܐܢܫ ܬܠܐ ܥܝܢܘܗܝ̈
Eph:madLuqHeres ܠܦܪܘܫܐ̈ ¹ܕܦܪܫ ܡ̇ܛܟܣ ܟܠ ܕܐܣܓܝ ܠܥܘܕܪܢܢ ܟܘܪܐ̈
Eph:madLuqHeres ܕܚܕ ܗܘ ܡ̇ܕܒܪ ܟܠ 8ܫܒܛܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܣܗܕܝܢ
Eph:madLuqHeres ܠܗ ܚܠܩܐ ܡܫ̇ܥܒܕ ܟܠ ܒܡܘܡܐ̈ ܡܫ̣ܥܒܕ ܗܘ
Eph:madLuqHeres ܝܠܕܐ ܚܘܝ ܕܡܪܐ̈ ܟܠ ܛܥܝܢ ܟܘܠ ܘܐܝܟܢ
Eph:madLuqHeres ܒܗܝܢ ܟܘܠ ܫܥ ܟܠ ܐܢܫ ܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪ ܟܠ ³ܐܢܫ ܒܗܝܢ ܟܐ̇ܐ
Eph:madLuqHeres ܢܚܘܐ ܚܢܢ ³ܕܥܠ ܟܠ ܡܡܠܟ ܫܘܠܛܢܗ̇ ܝ
Eph:madLuqHeres ܒܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ⁵ܩܛܝܪ ܨܢܥܬܐ̈ ܟ̣ܠܐ
Eph:madLuqHeres ܝ ܕܐܝܢܐ ܕܝܠܦܗ̣ ܟܠ ܒ̇ܨܐ ܒܗ ܘܕܩܡܘ
Eph:madLuqHeres : ܫܘܒܚܐ ܠܡܫܟܚ ܟܠ ܕܫ̇ܠܛ ܠܙܕܝܩܘܗܝ̈ ܫܡܝܐ
Eph:madLuqHeres ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܗܘܘ ܒܗ ܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ
Eph:madLuqHeres ܢܚܠܬ ܢܒܝܝ̈ ܫܘܩܪܐ ܟܠ ܐܢܫ ܚ̇ܦܝ ܪܝܫܗ
Eph:madLuqHeres ܒܣܡܢ̈ ܡܡܬܘܡ ܕܡܢ ܟܠ ܒܟܠ ܒܝܫܝܢ 7ܘܚܙܘ
Eph:madLuqHeres ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX
Eph:madLuqHeres ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ
Eph:madLuqHeres ܗ̇ܝ ܢܘܪܗ ܕܡܪܐ̈ ܟܠ 13ܘܢܫ̣ܡ ܒܐܘܝܘܬܐ ܐܟܕܢܐ̈