simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܒܟܠ ܕܪ ܡܢ ܟܠ ܟܡܐ ܟܝܬ ܚܝܠܬܢ
Eph:madCarNis ܗ 3ܗܐ ܫܓܫܘܢܝ ܟܠ ܡܚܫܘܠܝܢ̈ ܘܝܗܒܬ ܛܘܒܐ
Eph:madCarNis ܠܚܝܘܬܐ̈ ܕܒܗ̇ ܒܟܘܝܠܐ ܟܠ ܙܘܓܝܢ̈ ܡܙܘܓܐ ܩ̇ܕܫ
Eph:madCarNis ܬܩܢܬ ܕܬܛܪ ܒܗ̇ ܟܠ ܫܪܟܢܝܢ̈ XX ܕܠܐ
Eph:madCarNis ܓܠܠܝܢ̈ ܥܠ ܘܪܕܦ ܟܠ ܟܐܒܝܗܘܢ̈ ܕܚܕܘܬܗ ܒܠܥܬ
Eph:madCarNis ܢܐܚܕܝܘܗܝ ܚܝܠܐ ܣܡ̇ܟ ܟܠ Xܝ ܠܐ ܢܦܠ
Eph:madCarNis ܘܡܪܕܘ ܗܘܘ ܒܗ ܟܠ ܛܘܗܡܝܢ̈ ܪܘܚ ܗܘܐ
Eph:madCarNis ܥܘܢܝܬܐ : ܡܢ ܟܠ ܕܦܘܡܐ ܠܗ ܫܘܒܚܐ
Eph:madCarNis ܦܪܩܢ ܒܟܠ ܡܢ ܟܠ ܘܚ̇ܘܝ ܕܗܘܝܘ ܟܠ
Eph:madCarNis ܟܠ ܘܚ̇ܘܝ ܕܗܘܝܘ ܟܠ ܦܪܩܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܬܘܒ
Eph:madCarNis ܚܢ ܘܐܚܝ ܡܢ ܟܠ ܕܡܫܬܒܗܪ ܫܩܠܗ ܠܫܘܒܗܪܐ
Eph:madCarNis ܦܓܪܐ ܚܝܐ ܘܡܚܐ ܟܠ ܡܢ ܫܠܝ ܦܪܩ
Eph:madCarNis ܐܢܫܐ ܪܕܐ ܘܡܫܦܪ ܟܠ ⁵ ܘܐܢ ܗܘ
Eph:madCarNis ܘܐܗܡܝ ܡܣܬܢܐ ܘܡ̇ܪܕ ܟܠ ܒܡܕܡ ܕܪܕܐ ܗܘ
Eph:madCarNis ܬܪܝܝܬܗ XX ܡܢ ܟܠ XXXXXXX X ܝXXXܥܘܢܝܐ
Eph:madCarNis ܝXXXܥܘܢܝܐ ܆ ܡܢ ܟܠ ܕܦܘܡܐ ܠܗ ܫܘܒܝܐ
Eph:madCarNis ܕܢܩܘܬܐ̈ ܕܩܪܝܢ ܠܪܥܐ ܟܠ ܕܡܢ ܟܠ ܢܦܨܐ
Eph:madCarNis ܠܪܥܐ ܟܠ ܕܡܢ ܟܠ ܢܦܨܐ ܐܢܘܢ X
Eph:madCarNis ¹6ܐܢܬ ܗܘ ܡܐܣܐ ܟܠ ܣܥܪܬܢܝ ܒܟܘܪܗܢܝ̈ ܐܓܪܐ
Eph:madCarNis ܠܐܝܠܢܐ̈ ܘܚܫܐ ܠܦܠܚܐ ܟܠ ܢܪܓܐ ܕܡܚܘ ܗܘܝܘ