simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܒܠܫܢܗ ܣ̇ܥܪ
Chrys:ComJohn1 ܒܠܫܢܗ ܣ̇ܥܪ ܘܡܢ ܟܠ ܐܘܡܢܝ̈ ܩܝܢܬܐ̈ ܗܢܝ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ . ܟܠ XܒܝܢXܒܐ ܡXܠܐ ܝX
Chrys:ComJohn1 ܒܗ . ܘܡܢܗ ܟܠ ܡܕܡ ܫܡ̇ܥ .
Chrys:ComJohn1 ܬܬܛܝܒܘܢ . ܘܡܢ ܟܠ ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܢܬܕܟܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܟܢܐ ܡܠܦ ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܗܟܢܐ ܐܡܪ̇
Chrys:ComJohn1 ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܢܥܠܝܘܗܝ ܘܢܪܝܡܝܘܗܝ·
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܡܢ ܩXܡ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ
Chrys:ComJohn1 ܘܐܠܗܐ ܆ ܥܠ ܟܠ ܗܘ ܡܫܠܛ .
Chrys:ComJohn1 ܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܣܦܩ . ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܓ . ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܗܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܥܠܝܟܘܢ . ܡܢ ܟܠ ܥܒܕܝܢ ܇ ܐܚܪܢܝܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܬܪܥܝܬܢ ܕܕܠܐ ܥܘܣܩܐ ܟܠ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܘܡܕܗ ܡܒܛܠ ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܬ̣ܥܒܪ
Chrys:ComJohn1 ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܢܒܝܘܬܗ ܗܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . ܝܕܝܥܐ ܗܝ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ̇ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . ܘܗܐ̣ ܡܢܘ
Chrys:ComJohn1 ܠܒܪܐ ܡܫܬܥܒܕ ܥܡ ܟܠ . ܐܠܐ ܟܕ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ̇ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ . ܚܕ ܟܡܐ
Chrys:ComJohn1 ¹ܡܘܕܐ ܗܘ ܒܗܕܐ ܟܠ ܐܢܫ . ܐܢܗܘ