simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ ܘܐܬܒܙܙ ܟܠ ܕܩ̇ܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂
Chron1234 ܐܬܒܕܪܘ ܂ ܘܐܙܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܐܬܪܗ ܀
Chron1234 ܂ ܘܕܢܬܩܛܠܘܢ ܐܚܝܢܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܂
Chron1234 ܂ ܘܒܬܪ ܕܚܒܠ ܟܠ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܂ ܐܩܝܡ
Chron1234 ܂ ܘܟܬܝܒ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܂
Chron1234 ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܪܒ ܟܠ ܬܘܩܢܐ ܕܒܡܥܪܒܐ ܗܘܝ̈
Chron1234 ܡܬXܢܝܐ ܕܒܝܪܚܐ ܚܕ ܟܠ ܝܘܡܐ ܥܣܪܢ ܐܠܦܝܐ̈
Chron1234 ܠܕܪܡܣܘܩ ܕܝܕܝܐ ܡܢ ܟܠ ܚܫܚܬܐ ܡܠܟܝܬܐ ̤
Chron1234 ܐܚܕܗ ܇ ܘܢܣܒ ܟܠ ܕܟܢܫ ܂ ܝ
Chron1234 ܘܟܕ ܐܙܕܪܒܘ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܃ ܨܪܘܗܝ
Chron1234 ܕܠܐܘܢ ܆ ܕܪܚܝܩ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܡ̇ܫܠܡܢܘܬܐ
Chron1234 ܘܥܩܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܀
Chron1234 ܕܝܢܪܐ ܚܕ ܡܢ ܟܠ ܓܒܪܐ ܕܫܩܠ̈ ܐܦܣܘܢܝܬܐ̈
Chron1234 ܐܠܡܠܟ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܆ ܟܠ ܝܘܡܐ ܐܠܦ ܕܝܢܪܐ̈
Chron1234 ܘܒܙܘ ܂ ܘܥܒܕܘ ܟܠ ܕܨܒܘ̤ ܗܝܕܝܢ ܐܬܐܠܨܘ
Chron1234 ܂ ܗܫܐ ܆ ܟܠ ܕܐܫXܘܬܦ ܒܩܛܠܗ ܕܥܘܬܡܢ
Chron1234 ܬܢܘܝ ܕܢܬܠ ܠܗ ܟܠ ܫܢܬܐ ܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈
Chron1234 Xܢ ܕܢܬܠ ܠܗ ܟܠ ܫܢܬܐ ܡܐܬܝܢ ܐܠXܝܢ
Chron1234 ܛܝܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܂ XXܝ
Chron1234 ܕܝܠܗܘܢ ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܬܦܘܩ ܐܢܬܬܗ