simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ
Babai:BookUnion ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܀ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܛܝܒܘ ܡܫܬܘܐ
Babai:BookUnion ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܥܠܬ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ
Babai:BookUnion ܡܣܝܟܐ ܃ ܕܒܟܠ ܟܠ ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܂ ܟܠ
Babai:BookUnion ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܂ ܟܠ ܓܝܪ
Babai:BookUnion ܟܠ ܟܠ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܕܡܬܪܓܫ ܐܘ
Babai:BookUnion ܂ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܘܠܬܚܬ ܡܢ ܟܠ
Babai:BookUnion ܟܠ ܘܠܬܚܬ ܡܢ ܟܠ ܘܒܟܠ ܟܠ ܠܐ
Babai:BookUnion ܡܢ ܟܠ ܘܒܟܠ ܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܃
Babai:BookUnion ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܪܡܬ ܡܢ ܟܠ ܂ ܗܘ̣ܝܘ ܓܝܪ
Babai:BookUnion ܂ ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܟܠܗ
Babai:BookUnion ܟܠܗ ܂ ܘܒܡܢܬ ܟܠ ܠܐ ܢܗܘܐ ܂
Babai:BookUnion ܐ ܬܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܝܬܐ ܃ ܘܐܦ
Babai:BookUnion ܝ · ܡܢ ܟܠ ܫܡ ܡܫܬܡܗ ܂
Babai:BookUnion ܟܝܢܗ ܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܘܩܕܝܡ ܠܟܠ ܂
Babai:BookUnion ܂ ܘܗܘ̤ܝܘ ܕܡܚܐ ܟܠ ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܃ ܘܣܥ̇ܪ ܘܡܥܒܕ ܟܠ ܒܟܠ ܃ ܟܕ
Babai:BookUnion ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܠ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ