simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܪܦܦܝܢ̈ ܃ ܡܫܬܟܚ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܘܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܘܟܠܝܢ̈ ܩܠܝܠܐ ܐܝܬܘܬܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܇ ܝܕܝܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܝ̇ ܕܡܢܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܆ ܠܗ̇ ܥܠܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܗܝܐ ܠܡܕܡ ܕܩܕܡ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܡܗ ܪܫܝܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܠܡܡ ܕܩܕܡ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܗܟܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܟܢܐ ܕܐܣܒܪ ܝ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܫܝܬܐ ܠܡܕܡ ܕܩܕܡ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܡܗܝܢ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܩܝܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܠܪܫܝܬܐ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܡܠܬܐ ܗܕܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܗܝ̇ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܡܐ