simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܕܫܡܝܢܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܂ ܕܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܝX ܢܩܒܠ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܡܠܬܐ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܢ̇ܣܒ ܗܘ̣ܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܝX ܕܢܟܣ ܠܐܝܠܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܕܠܘܬܝ ܇ ܟܠ ܡܕܡ ܝܗ̇ܒ ܠܟܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܬܢܣܒ ܇ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܝܕܝܥܐ ܕܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܆ ܕܥܠ ܟܠ ܢܣܒܬ ܂ ܘܡܗܝܡܢܝܢܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܠܬܐ ܕܡܪܘܬܗ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܟܕ ܓܠܝܐܝܬ
ThdrMops:ComGospJohn X ܐ ܂ ܟܠ ܕܢܫܡܥ ܗܘ̇ ܢܡܠܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘܝ̇ܬ ܃ ܕܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܐܢ ܬܥܒܕܘܢ ܟܠ ܕܡܦܩܕ ܐܢܐ 0ܝ
ThdrMops:ComGospJohn X ܕܐܢ ܬܥܒܕܘܢ ܟܠ ܕܡܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܝ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܗܘܢ ܟܠ ܚܫܐ̈ ܐܫܝܐ̈ ܡܫܩܠܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ 1ܕܫܘܠܛܢܐ ܓܝܪ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܠܡܬܒܣܡܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܘܢܛ ܂ ܪ ܟܠ ܕܦܩܕܬ ܃ ܠܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܘܗܘ̣ ܢܥܗܕܟܘܢ ܟܠ ܝX ܒܝܝܝܠܐ ܕܪܘܚܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗ ܗܝ Xܝܬܠ ܟܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕ̣ܫܐ̇ܠܝܢ ܠܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܐܝܟ Xܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܢܬܝܕܥ ܐܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܇ ܘܒܐܝܕܗ ܠܘܬ ܟܠ ܂ ܕܡܝܘܬܗ ܕܝܢ