simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܝܬܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܟܚܘ ܚܝܠ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܇ ܘܚܬܝܬܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܕܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܬܚܙܝܐ ܕܩܐ̇ܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܃ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܦܟܬ̣
ThdrMops:ComGospJohn XܝX X ܐܣܬܥܪܬ̣ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܠܛܠܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܚܦܝܛܝܢ ܠܡܬܓܘܣܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܕܕܒܪ ܟܠ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܫ̣ܒܩ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܂ ܟܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܇ ܐܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝXX ܂ ܟܠ ܐܢܫ Xܕܒܨܒܝܢܟ X
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܬܝܪܬܐ ܐܢܝܢ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܠܘܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܪܡ̇ܐ ܠܘ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܃ ܐܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܐܢܬ ܠܥܝܢ ܟܠ ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܘܗܐ ܗܢܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܬܝܕܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܢܣ̣ܒ ܘܗܘ̣ܐ ܠܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܢܣ̣ܒ ܃ ܕܚܝܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܦܘܩܕܢܟ ܟܠ ܣܥܪܬ ܥܠ ܐܦܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܆ ܕܒܫܡܗ