simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܝܠܢ ܣܟ ܡܕܝܢ ܟܠ ܕܝܢ ܕܡܬܚܫܚ ܒܣܝܡ
SynWestSyr ܆ ܡܣܠܝܐ ܗܘ ܟܠ ܟܠܗ ܢܣܘܒܐ ܘܝܗܘܒܐ
SynWestSyr ܐܪܙܐ̈ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܕܟܪܝܗܐ ܟܠ ܟܝ ܕܩ̇ܪܝܐ ܥܠܬܐ
SynWestSyr ܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܐܪܙܐ̈ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ 10ܬܬܠܘܢ
SynWestSyr ܦܘܠܚܢܗܘܢ ܘܥܠܬܗܘܢ̈ ܘܩܢܝܘܬܗܘܢ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܘܪܝܫܝܬܐ̈