simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܗܘܐ ܠܐ̣ܝܕܟ ܡ̇ܨܝܬ ܟܠ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒ̣ܪܬ̇
SevAnt:Epist ܕܡ̣ܘܬܐ ܇ ܕܬ̇ܫܕܪ ܟܠ ܚܝܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܬܠܥܠܡܐ
SevAnt:Epist ܣܟܐ ܠܪܒܘܬܗ . ܟܠ ܓܝܪ ܪܒܘܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢܢ
SevAnt:Epist ܐܝܬ ܣܟܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܪܒܘܬܐ ܇
SevAnt:Epist ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ̣ ܝܘܕܝܬܐ ܟܠ ܟܠܗ . ܗܕܐ
SevAnt:Epist ܗܘܬ ܐܝܕܟ ܡܫܟܚܬ ܟܠ ܇ ܗ̇ܝ ܕ̣ܒܪܬ̇
SevAnt:Epist ܣܟܐ ܠܪܒܘܬܗ . ܟܠ ܪܒܘܬܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬ
SevAnt:Epist ܗ̇ܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܆ ܒܐܝܕܗ
SevAnt:Epist ܕܦܬܟܪܐ̈ : ܟܕ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܒܠܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:Epist ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܢܝܢ̈ ܢܒܝܘܬܐ̈
SevAnt:Epist ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ . ܟܠ ܐܢܫ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist ܆ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܘܩܘܪܒܢ ܦܐܪܐ̈
SevAnt:Epist ܘܗܕܐ : ܕܟܕ ܟܠ ܡܕܡ ܒܡܥܒܕܘܬܐ ܕܪܘܚܐ
SevAnt:Epist ܟܬܒ ܗܘܐ ܆ ܟܠ ܟܠܗ ܥܠ ܬܘܣܦܬܐ
SevAnt:Epist . ܕܒܟܠ ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܠܝܢ ܕܗܕܐ
SevAnt:Epist ܘܡ̣ܛܝܒܢ̈ ܇ ܠܘܬ ܟܠ ܢܣܝܘܢܐ ܕܡܣ̣ܬܒܪ ܕܥܣܩܐ
SevAnt:Epist ܒܟ . ܡܪܐ ܟܠ ܐܢܬ ܗܘ ܢܘܗܪܐ
SevAnt:Epist ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܥ̇ܝܢܝܟ̈ ܡ̇ܪܐ ܟܠ . ܘ̣ܐܚܕܬ ܗܘܝܬ
SevAnt:Epist ܠܝܝܠܐ ܕܐܝܬܘܬܟ ܡܪܐ ܟܠ ܀ ܣܥ̣ܐ ܒܙܒܢ