simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܘܡ̇ܫܪܡܗ ܀ ܐܢܕܝܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܢܘܐܝܠ : ܡܝܢ ܐܠܘܘܬܐ ܟܠ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐ̇ ܫܬܘܬܦ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܚܕ ܬܘܒ ܐܦ ܗܟܢܐ ܒܪܐ
SevAnt:Epist ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܐܕܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܐܘ ܓܢܣܐ . ܗܢܘܕܝܢ ܚܕ ܘܢܘܡܐ ܟܠ : ܗ̇ܘ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܣܛܪ ܡܢ
SevAnt:Epist ܥܠܡܐ̈ ܘܙܒܢܐ̈ ܟܕ ܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܟܠ ܡܠܬܐ ܡ̣ܩܕܡ ܗܘܐ ܡ̣ܩܝܡ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ
SevAnt:Epist X ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܡܟܬܪ : XXXXX ܕܝܠܗ ܡܪܚܙܐ : ܗ̇ܝ ܟܠ ܡܠܝܐ : ܐܘ ܟܝܬ ܡܬܪܓܫܢܐ ܝܕܥܢܐ : ܐܘ ܥܒܝܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܐ :
SevAnt:Epist ܝܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܟܢܫܘ ܠܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܫܡܠܝܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܇ ܟܠ ܒܗܘܢܐ ܘܒܫܟܚܬܐ ܩܛܝܢܬܐ ܇ ܢܕܥ ܕܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:Epist ܚܕ ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܗ ܢܬܪܫܡ ܇ ܗ̇ܝ ܕܣܟ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܥܒܕ ܟܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܝܠܝܘܬ ܩܘܝܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܡܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܘܥܠ
SevAnt:Epist ܣܘܥܪܢܐ ܒ̣ܝܫܐ ܆ ܘܕܢ̣ܩܨܐ ܠܚܡܐ ܠܗܠܝܢ ܕܟ̇ܦܢܝܢ ܀ ܕ ܝܗ ܟܠ ܩܫܝܫܐ̈ ̈ ܨܘܡܐ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܚܝܐ̈ ܕܕܟ̣ܝܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܟܠܗ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܕܘܟ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܬܠܐ̈ ܆ ܠܣܟܐ ܟܠ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܆ ܘܠܡܐܠܦ ܘܠܡܫ̇ܐܠܘ X X XX X ܆ ܐܘ ܠܡܫ̣ܬܩ
SevAnt:Epist ܕܘܟ ܦܘܪܩܢܗ ܡܬܬܓܪܝܢ ܘܢ : ܘܒܗܘܢ ܒ̇ܥܒܕܐ̈ ܡܚܘܝܝܢ ܟܠ ܡ̇ܬܥܪܓܠ ܗܘܐ : ܝܬ ܘܥܕܬܢܐܝܪ ܡܬܗ̣ܦܟܝܢ ¹ܗܘܝܬܘܢ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢ̣ܪܡܗ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܡܪܓܫܢܘܬ-ܐ ܟܠ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗ ܪܘܫܥܐ ܘܠܐ ܘ̇ܠܝܪܐ ܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܕܡܪ
SevAnt:Epist ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܡܪܓܫܢܘܬ-ܐ ܟܝܢܝܬܐ : ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܗ ܟܠ ܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܕܡܪ ܟܠ ܕܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢ̣ܪܡܗ
SevAnt:Epist ܡܠܬܐ ܘܗܘܢܐ ܆ ܐܬܪ̣ܒ̣ܪܬ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܡܠܐ ܬܡܝܗܐܝܬ ܚܕ ܟܠ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܪܓܢܝܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܇ ܚܟܝܡܐܝܪ ܘܠܥܠ
SevAnt:Epist ܐܢܬ ܇ ܕܕܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܗܝ ܐܚܪܬܐ ܇ ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܟܠ ܐܘܕܐ ܚܕ ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܦܠܓ ܐܢܬ ܟܝܢܐ̈ . ܥܡ ܘ̇ܝ ܕܝܕܥ̇ ܐܢܬ
SevAnt:Epist ܐܝܬܘܘܝ . ܘܠܐ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܡܬܥܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܓܝܪܠܝܬ ܣܟܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ . ܘܟܠ ܡ̇ܠܐ . ܘܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܡܬܥܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܟܠ . ܘܘܛܝܢܘܬܗ ܐܝܬܘXܘܝ ܟܠ ܕܘܝܕ . ܘܟܠ ܡ̇ܠܐ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܘܝ . ܘܠܐ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ
SevAnt:Epist ܘܗ̣ܘ ܒܠܐ ܣܘܝܟܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܕܝܢ ܩܢܘܡܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐ ܒܒܣܪܐ ܇ ܘܟܠܗ ܒܟܘܠܐ ܘܟܠܗ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:Epist . ܕܝܢ ܩܢܘܡܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܬܒܣܪ : ܐܝܟ ܟܠ ܇ ܘܟܠܗ ܒܟܘܠܐ ܘܟܠܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܘܗ̣ܘ ܒܠܐ ܣܘܝܟܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:Epist ܒܪܝܬܐ ܇ ܡ̣ܠܐ ²ܒܢܣܝܒܘܬܐ ܕܡܢܗ . ܣܦܝܩ ܕܝܢ ܡܢܗ ܟܠ ܇ ܩ . ܢܘܡܐܝܬ ܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ ܇ ܘܝܬܝܪ ܡX
SevAnt:Epist ܒܟܝܢܐ ܆ ܘܒܟܠ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܒܗ̇XܘX ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܕܟ̣ܐ ܒܟܠ ܟܠ ܇ ܟܕ ܠXܐX ܡ̇ܬܦܠܓ̣ ܐܦ ܠܐ ܡ̣ܬܦܣܩ . ܐܠܐ ܠXܘܠ X ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܕܡ ܓܝܪ ܢܣ̇ܒ ܡܢܗ X X ܬܠ̣ܝܢ ܇ ܘܬܘܒ ܘܕܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܟܠ ܕܟܠܗ ܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܡܘܗܒܬܐ ܇ ܘܒܟܠ ܚܕ ܩܪܝܒܐܝܬ ܇