simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܨܝ̇ܡܐ ܡܢ ܩܛܝܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܘܝ ܦܠܝܓܘܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܟܠ ܕܙ̇ܟܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܫܗ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܚ̇ܒܠܢܐ . ܘܗܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܪܡܪܡ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܡܛܠ ܕܩ̇ܒ̣ܠX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܫܘܠܛܢܐ ܝXX 11ܥܠ ܟܠ ܐܚܝܕ ܆ ܐܡܬܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܒܕ ܠܘ ܟܠ ܟܪ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܟܠ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܫܥܒܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܡܢ ܟܠ ܓܢܣ ܟܢܫܬ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܗܘܢ ܥܩܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܇ ܘܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܨܐܕܝܢ . ܕܒܕܓܘܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܥܡ ܫܒܪܘܬܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܕܐ ܇ ܒܕ ܟܠ ܡܢܗ ܐܬ̣ܐ ܠܗܘ̇ܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܘܠܦܢܐ : ܡܨܝܒ ܟܠ ܚܟܡܐ . ܘܐܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܝܫܗ̇ ܘܚܘܪܩܢܗ̇ ܡܬܘܡܝܐ ܟܠ ܓ̇ܡܪܐ ܗܘܬ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܟܠܗܝܢ ܘܦܪܝܩ ܡܢ ܟܠ ܥܕܠܝܝܢ̈ . ܐܠܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡ ܕܡܫܬܡܗ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܝܗܒܬ ܠܗ .