simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܟܕ ܡܒ̇ܚܢܝܢܢ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ X ܕܡ̣ܟܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܓܠܝܢܐ̈ ܡܩܒܠܝܢ . ܟܠ ܐܪܙܐ̈ ¹ܓܝܪX ܐܬܘܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܬܝܬܘܢ ܠܕܘܟܪܢܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܚ̇ܒܠܢܐ . ܘܗܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܬܪܫܡܢ̈ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܠܚܫܡܝܬܐ ܕܐܪܙܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܒܕ ܠܘ ܟܠ ܟܪ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܡܐܢ ܥ̇ܗܢ ܠܬܫܡܫܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ²ܘܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܝܗܒܠܗ ܇ ܘܐܣܪܗ̇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܘܡܪܘܬܐ ܥܠ ܟܠ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ¹ܕܨܥܝܪ ²ܡܢ ܟܠ ܡܘܬܝܢ̈ ܇ ܘܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘ ܠܡ ܓܝܪ ܟܠ ܕܡܬܬܠܐ ܒܩܝܣܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡ ܕܡܫܬܡܗ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܆ ܕܒܫܡܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܕܫܡܝܢܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܪܡܪܡ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܡܛܠ ܕܩ̇ܒ̣ܠX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܫܘܠܛܢܐ ܝXX 11ܥܠ ܟܠ ܐܚܝܕ ܆ ܐܡܬܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܬܝܕܥ ܡܪܐ ܕܥܠ ܟܠ . [X]ܬܘܒ ܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܟܠ ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܙܩܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܗܘܢ ܥܩܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܇ ܘܠܐ