simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܦܫܝܛܐ ܕܝܢ ܆ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܫܡܥ ܘܡܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܢܗ ܕܢܓܠܐ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܫܡܥ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܫܡܝܐ . ܘܬܘܒ ܟܠ ܡܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠ
PhiloxMab:Disc ܒܦܫܝܛܘܬܟܘܢ ܥܡܗܘܢ ܘܥܡ ܟܠ ܐܢܫ . ‏
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܝ ܥܡ ܟܠ ܓܒܪܝܢ̈ ܡܡܠܠܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܥܡ ܟܘܠ ܟܠ ܗܘܝܬ ܕܠܟܠ ܐܢܫ
PhiloxMab:Disc ܇ ܕܗܘܝܐ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܆ ܕܠܟܠ
PhiloxMab:Disc ܕܗܘܝܐ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ
PhiloxMab:Disc ܐܢ ܣܟܠܐ ܡܢ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܬܣܬܒܪ
PhiloxMab:Disc ܠܗ ܆ ܕܩܕܡ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܥܒܕܐ̈ ܘܕܡܠܐ̈
PhiloxMab:Disc . ܠܦܫܝܛܘܬܐ ܓܝܪ ܟܠ ܐܢܫ ܡܚܒ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܡܬܐܡܪ ܠܗ . ܟܠ ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗ
PhiloxMab:Disc ܘܐܬܟܪܙܬ ܚܟܡܬܗ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ . ‏
PhiloxMab:Disc . ܪܫܘܝܐ ܥܠ ܟܠ ܣܘܥܪܢ . ܬܒܘܥܐ
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܢܬܬܫܝܛ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܙܕܩ ܆
PhiloxMab:Disc . ‏ ‏ܡܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܕܒܐܬܪܐ ܕܚܛܗܐ̈
PhiloxMab:Disc ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ . ‏
PhiloxMab:Disc ‏ ‏ܚܝܒ ܡܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܕܪܓܝܫ ܒܢܦܫܗ
PhiloxMab:Disc ܆ ܐܙܝܥ ܒܟ ܟܠ ܥܕܢ ܕܚܠܬܗ .
PhiloxMab:Disc . ܚܝܒ ܓܝܪ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ :