simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܟܬܝܒ : ܕܚܘܒܐ ܟܠ ܡܣܝܒܪ ܘܟܠ ܣܒܠ
LiberGrad ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܡܚܒ ܟܠ . ܐܢ ܨܒܝܢ
LiberGrad ܠܡ ܠܐ ܬܩܒܠܘܢ ܟܠ ܝܘܠܦܢܝܢ̈ : ܡܛܠ
LiberGrad ܨܐܕܝܟܘܢ : ܥܡ ܟܠ ܒܪܢܫ ܫܠܡܐ ܥܒܕܘ
LiberGrad ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ :
LiberGrad ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠܢܫ
LiberGrad ܘܡܢ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܕܙܠܝܠ ܘܦܩܩ ܘܒܝܫ
LiberGrad ܕܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܠܐ
LiberGrad ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܝܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܬܡܠܝܘ
LiberGrad ܕܚܘܒܐ ܗܘ ܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ :
LiberGrad ܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ : ܕܡܨܠܐ ܥܠ
LiberGrad ܡܚܒ ܟܘܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ ܐܝܟ ܕܐܡܪ :
LiberGrad ܕܡܢ ܕܠܐ ܫܒܩ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܘܠ
LiberGrad ܘܡܣܬܪܩ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ :
LiberGrad ܕܠܐ ܡܣܬܪܩ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ :
LiberGrad : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܟܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܠܐ