simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܇
IsaacNin:memColl ¹²⁸ܐܬܪܐ ܕܨ̇ܕܐ ¹²⁹ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܠܝܬ ܒܗ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܇ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ
IsaacNin:memColl ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܬܘܪܣܝ ܕܦܓܪܐ ܢܦܩܘ
IsaacNin:memColl ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܦܩܝܕ ܢܐܒܕX .
IsaacNin:memColl ܕܣܝܡ ܠܡ ܒܠܒܟ ܟܠ ܡܫ . ܡ
IsaacNin:memColl ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܀ 3ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ
IsaacNin:memColl ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܫܠܝܚܐ ܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܡܬܪ
IsaacNin:memColl ܠܝܬ ܠܗ ܇ ܟܠ ܡܫܡ ܐܚܝܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
IsaacNin:memColl ܝ X65ܘܕܐܫܬܘܚܕܢ ¹²⁴ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ ܇ ¹²⁵ܒܟ
IsaacNin:memColl . ܕܐܝܟܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ ܡ̇ܠܝܐ ܦܘܪܩܢܐ
IsaacNin:memColl . . ܠܘ ܟܠ ܩܪܝܢܐ ܚ̇ܫܚ ܠܘܬ
IsaacNin:memColl 3· X 24ܐ ܟܠ 1X 28ܡܬܢܝܬܢܘܬܐ ¹X1
IsaacNin:memColl ܘܒܗ̇ܢܝܢ ܕܠܥܠ ܇ ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬܘܗܝ ܣ̇ܦܩܐ
IsaacNin:memColl . Xܝ̇ܫܐ ܇ ܟܠ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܠܡ ܘܛܘܪܦܐ̈
IsaacNin:memColl X . XXܝ ܟܠ -- ²⁷⁸ܩ ܝܩܝܪܐ
IsaacNin:memColl Xܫܘܒܚܐ ܠܗ ³⁸⁶ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܀ X69
IsaacNin:memColl ܠܘܬܢ· ܕܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܕܢܬܩ̇ܪܒ ܬܙܠܓ
IsaacNin:memColl . ܕܐܝܟ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܇ ܟܠܗܝܢ ܓܠܝܢ̈
IsaacNin:memColl ܐܠܗܝ̇ܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܦܗܐ ܘܡܒ̇ܣܡ ܠܗ