simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܇ ܟܠ ܟܡܐ ³⁹ܕܡܫܬܘܫܛ ܐܢܫ
IsaacNin:memColl ܠܗܠܝܢ ܇ ܠܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܨ̇ܒܐ
IsaacNin:memColl ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ ܇ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘܐ ܗܢܐ
IsaacNin:memColl 3· X 24ܐ ܟܠ 1X 28ܡܬܢܝܬܢܘܬܐ ¹X1