simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܫܪܪܐ . 5ܢܗܘܐ ܟܠ ܫܥ ܒܥܘܗܕܢܗܝܢ ܝ
IsaacNin:memColl ܓܘܫܡܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ· ܟܠ X7 ܕܦܩܝܕ ܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܦܩܝܕ ܒܢܡܘܣܐ ܗܢܐ
IsaacNin:memColl ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܦܩܝܕ ܇ ܢܐܒܕX
IsaacNin:memColl ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܦܩܝܕ ܢܐܒܕX .
IsaacNin:memColl ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܚܘܒܗ ܟܠ ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܇ ܛܒ̇ܐ
IsaacNin:memColl ܠܝܬ ܠܗ ܇ ܟܠ ܡܫܡ ܐܚܝܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
IsaacNin:memColl . 41ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܡ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܚܙܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܢ ܠܕܝܠܗ
IsaacNin:memColl ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܇ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈
IsaacNin:memColl ܬܪܥܝܬܗ ܛܒܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܇ ܠܡܚ̇ܣܝܘ ܒܟܠܥܕܢ
IsaacNin:memColl ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܡܬܒ̇ܣܡܝܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܒܨܡܚܐ̈
IsaacNin:memColl . ܕܐܝܟ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܇ ܟܠܗܝܢ ܓܠܝܢ̈
IsaacNin:memColl ܕܐ̇ܫܕ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠ ܇ ܠܐ ܡܪܝ
IsaacNin:memColl ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܪܚܝܩ .
IsaacNin:memColl ܕܣܝܡ ܠܡ ܒܠܒܟ ܟܠ ܡܫ . ܡ
IsaacNin:memColl ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܫܠܝܚܐ ܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܡܬܪ
IsaacNin:memColl ܘܗ̇ܘܐ ܡܬܪܚܩ ܡܢܗ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܘܟܠ ܚܝܠܐ
IsaacNin:memColl ܐܝܬܘܗܝ ܠܨܠܘܬܐ . ܟܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ
IsaacNin:memColl . . ܠܘ ܟܠ ܩܪܝܢܐ ܚ̇ܫܚ ܠܘܬ