simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܩܪܒܐ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܬܪܟܢ ܡܛܠ ܗܕܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܢܣܝܢܐ ܘܒܗܢܝܢ ܕܠܥܠ ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬܘܗܝ ܣܦܩܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܥܒܕ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܟܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ
IsaacNin:SpiritWorks ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܡܕܥܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܠܡܩܘܝܘ ܠܗܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܢܦܫܝ ܡܫܝܚܐ ܡܥܬܪ ܟܠ ܘܐܦܩܝܢܝ ܡܢ ܚܫܘܟܐ
IsaacNin:SpiritWorks 7 ܕܒܕܓܘܢ ܐܢ ܟܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܬ ܝܘܠܦܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܡܢ ܟܠ ܐܣܟܡ ܕܨܠܘܬܐ ܕܡܨܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܬܛܟܣܘ . ܕܡܢܗ̇ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܨܠܐ ܪܒܘ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܟܝܢܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܟܠ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ ܨܒܐ ܕܒܐܣܟܡ
IsaacNin:SpiritWorks ܨܠܘܬܐ ܢܡܠܐ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܨܒܐ .
IsaacNin:SpiritWorks ܝܨܝܦܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܕܢܩܪܒ
IsaacNin:SpiritWorks . ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܥܠ ܒܣܝܡܘܬܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܢܬܚܙܐ ܒܣܝܡܐ ܠܘܬ ܟܠ ܦܓܥܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ 3 ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܘܬܢ ܕܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܕܢܬܩܪܒ ܬܙܠܓ