simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ¹⁸ܕܨܒܐ ܘܐܬܬܚܬܝ ܝܘܡܢܐ ܟܠ ܢܗܝܪܝܢ̈ ܒܬܨܒܝܬܐ ܕܐܣܟܝܡܝܗܘܢ̈
Eph:memHom ܥܘܗܕܢܗ ܗܘ ܕܝ̇ܕܥ ܟܠ 1X1ܣܦܪ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܗܘ
Eph:memHom ܫܡܫܐ̈ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܕܐܬ̣ܐ ܗܘܐ X
Eph:memHom ܟܐܢܘܬܐ ܕܚܝܠܬ ܥܠ ܟܠ ܕܚܛܝܐ ܗܘܐ ܐܦ
Eph:memHom ܒܢܘܗܪܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܥ̇ܪܩ ܗܘܐ
Eph:memHom ܘܡܬܛܝܒܝܢ ܘܐܬܝܢ ܐܟܚܕܐ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܘܟܠ ܠܫܢܝܢ̈
Eph:memHom ܐܝܟ ܕܐܟܝܠ ܐܝܬ ܟܠ ܟܝܠܝܢ̈ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ
Eph:memHom ܕܝܗܒ ܠܢ ܕܢܚܒܒ ܟܠ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܫܡܛܢܢ ܣܝܦܐ
Eph:memHom ܒܒܪ ܐܢܫܐ XXX ܟܠ ܟܡܐ ܕܬܫܟܚ ܒܪܥܝܢܟ
Eph:memHom ܡܢ ܕܚܠܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܟܠ ܟܪܟܐ ܕܚܙܝܗܝ ܐܘܦܝ
Eph:memHom ܡܪܝ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܟܠ ¹⁹ܐܢܫ ܚ̇ܒܨ ܠܚܙܬܟ
Eph:memHom ܡܓ̇ܚܟ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܡܘܡܝܢ̈ ܕܢܫܘܪ ܢܥܒܪ
Eph:memHom ܘܥܢܬܐ̈ X ܕܕܚܠ ܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܢܦܫܗ
Eph:memHom ܢܣܝܒܪ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܕܚ̇ܙܐ ܢܟܝܢ ܡܪܥܝܬܗ
Eph:memHom ܡܢ ܗ̇ܝ ܥܩܬܐ ܟܠ ܕܚܫ ܘܐܬܐܒܠ ܗܪܟܐ
Eph:memHom ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܫ̇ܡܥ ܟܠ 209ܗܐ ܝܗܒ ܛܘܒܐ
Eph:memHom ܒܗ̇ ܗ̣ܘ ܡ̇ܠܦ ܟܠ ܥܒܕܗ̇ ܠܟ ܠܬܪܥܝܬܟ
Eph:memHom ܢܚܣܡܘܢ ⁸ܦܪܘܫܐ̈ ⁷ܘܢܪܦܘܢ ܟܠ ⁸ܕܠܐX ܡܬܩܕܐ¹0 X1ܡܣܪܩܐ̈
Eph:memHom ܢܦܫܐ ܒܟܠ ܥܠܢ̈ ܟܠ ܐܘܠܨ ܢ ܕܥܐܙ⁸ܥܠܘܗܝ
Eph:memHom ܢܒܪܟ ܩܢܝܢܝ̈ ܘܢܒܪܟ ܟܠ ܡܪܗܛܝ̈ ܥܢܐ ܣܛܢܐ