simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܐܠܐ ܕܢܒܘܙ ܝܥ̇ܢܐܝܬ ܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܗܐ ܡܬܝ̇ܠܦܝܢ
Eph:memHom ܝܠܕܐ ܘܒ̣ܛܢ ܘܝܠܕܝ̈ ܟܠ ܚܘܒܝܢ̈ ¹² ܥܘ̣ܠܐ̈
Eph:memHom ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠ ܢܩܒܐ⁴ 6X1ܒܨܘܡܐ ܬܘܒ
Eph:memHom ܕܠܗ̇ ܐܘܪܒܘ ܡܢ ܟܠ ܪܚܡܢ̈ X 65ܒܗ̇
Eph:memHom ܫܘܬܦܘܬܐ ܡܢ ܛܥܝܐ̈ ܟܠ ܡܘܡܝܢ̈ ܗܐ ܩ̣ܨܡܐ
Eph:memHom ܣ̣ܪܚ ܐܢܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ X81ܕܐܬܥ̇ܠܝܘ ܡܢ
Eph:memHom ܗܐ ²ܬ̇ܠܐ ܒܗ ܟܠ ܝܘܩܪܝܢ̈ ܕܡܢ ܗ̇ܘ
Eph:memHom ܕܗ̣ܘ ܪܗ̇ܛ ܨܝܕܝܢ ܟܠ ܐܢܫ ܥ̇ܪܩ ܡܢ
Eph:memHom ܪܒ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ¹⁴ܟܘܐܪܗ ܕܐܝܢܐ ܦܟܪܐ
Eph:memHom ²ܒ̇ܥܐ ܕܒܢܝܪܗ ܢܦܠܘܚ ܟܠ ܐܢܫ XX 11ܐܦ
Eph:memHom ܢܝܪܗ ܣܐ̇ܡ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܦ̇ܠܓ ܓܝܪ
Eph:memHom ܗܘܐ ܡܢ ܓܙܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܨܒܬܝܢ̈ ܥܡ ܟܠ
Eph:memHom ܟܠ ܨܒܬܝܢ̈ ܥܡ ܟܠ ܥܘܬܪܝܢ̈ ܗܟܢܐ ܬܘܒ
Eph:memHom ܣܟܠܬܐ̈ ܥܒ̣ܕ ¹ܡܘܫܐ ܟܠ ܢܨܚܢܝܢ̈ ܘܫ̣ܪܥ ܩܠܝܠ
Eph:memHom ⁷ܡܠܬ ܡܪܢ ܕܥܠ ܟܠ ܡܠܐ ܒܛܠܐ ܝ̇ܗܒ
Eph:memHom ܠܫܢܗ ܨܝܕ ܝ̇ܕܥ ܟܠ XX 4ܚ̇ܠܝ ܦܘܡܗ
Eph:memHom ܗ̇ܘ ܡܪܝܪܐ ܠܡܐܚܐ ܟܠ ܐܢ ܠܝ̇ܕܥ ܟܠ
Eph:memHom ܟܠ ܐܢ ܠܝ̇ܕܥ ܟܠ ܢܟܠ ܗܘܐ ܟܡܐ
Eph:memHom ܕܗ̇ܘ ܝܕܘܥܐ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܒܐܣܟܝܡ ܐܚܪܝܢ ܡ̇ܥܠ
Eph:memHom ܡܓ̇ܚܟ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܡܘܡܝܢ̈ ܕܢܫܘܪ ܢܥܒܪ