simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ ܟܪܣܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܝܐ ܒܟܝܠܐ ܕܬܣܒ ܥ̇ܕܪ ܟܠ ܓܝܪ ܕܣܓܝܐܐ ¹ܗܘ ܐܦܢ ܒܣܝܡ ܠܐ ܒܣܝܡ · 5ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ
Eph:memHom ܨܒܬܝܢ̈ ܘܠܣܐܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐ̇ܟܣ XX ܡܛܠ ܠܡ ܡܣܢܐ ܛܡܐܐ ܟܠ ܛܘܪܐ̈ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܣܐܘܢܐ ܙܠܝܠܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܫܒ̣ܩ ܗܘܐ ܢܒܝܐ
Eph:memHom ܕܚ̇ܙܐ ܢܟܝܢ ܡܪܥܝܬܗ 1X5ܠܚܝܡܢ ܠܢ ܐܦ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܠܒܪܘܝܐ ܟܠ ܢܩܝܐ ܒܓܙܪܐ ܠܐ ܬܗܝܢ ܒܗ ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܟܡܐ ܢܣܝܒܪ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ
Eph:memHom ܐܢܫ ܡܘܡܘܗܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܒܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ¹ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠ ܕܢܚܙܐ ܒܚܫܟܐ ܬܘܩܠܬܢ̈ 141ܒܗ̇ܘ ܥܕܢ ܕܚܫ̣ܟ ܢܘܗܪܐ
Eph:memHom ܝܘܡ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܘܗܐ ܡܠܝܬ ܕܘܟܬ ܨܘܡܐ XX 1ܠܐ ܡ̣ܨܝܬ ܕܬܨܘܡ ܟܠ 1ܠܐ ܬܛܪܝܗܝ ²ܠܟ ³ܠܡܚܪ ܠܗ̇ܘ ܕܒܨܪܬܝܗܝ ܡܢ ܟܪܣܟ ܗܒܝܗܝ
Eph:memHom ܪܓܫܝܢ̈ ܙܠܝܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘ ܕܒܝܫܝܢ ܡܢܗ̇ XX6ܗܕܡܐ̈ ܕܒܓܘ ܟܠ -- -- XXX ܐܘ ܠܒܐ ܘܡܦܪܣܐ ܠܟ ܥܫܝܩܐ ܥܝܢܐ ܘXܛܠܝܡܐ ܕܡܢ
Eph:memHom ܗܕܡܝܢ̈ ܐܟܚܕ ܦܘܪܣܝܗ ܕܠܒܐ ܓ̇ܠܝܢ ܦܠܝܓܝܢ ܐܢܘܢ ܗܕܡܐ̈ ܟܠ ܙܠܝܠܐ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘ ܕܒܝܫܝܢ ܡܢܗ̇ XX6ܗܕܡܐ̈ ܕܒܓܘ ܦܓܪܐ ܗܐ
Eph:memHom ܒܪܝܢ̈ ܐܙܠܝܗܝ ܣ̇ܓܝ ܣܟܠܬܐ̈ ܠܝܬ ܕܚ̇ܙܐ ܘܡܫܒܚ X95ܕܟܠ ܟܠ ܢܟܦܘܬܐ XX1ܫܡܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܩ̇ܝܡ ܨܐܕܝܢ ܫܡܐ ܕܝܩܝܪ ܡܢ
Eph:memHom ܐܢܫ ܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܕܢܟ̇ܢܫ ܠܗ ܩܕܡ ܕܢܐܠܦ ܗܐ ܡܠܦ XXX ܩܕܡ ܟܠ ܕܚ̇ܙܐ ܘܡܫܒܚ X95ܕܟܠ ܐܢܫ ܚ̇ܙܐ ܘܡܒܙܚ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒ̇ܥܐ
Eph:memHom ܡܐ ܕܫܠܚܘ ܒܪܝܐ̈ XXX ܗܐ ܠܒܝܫܝܢ ܠܗ ܓܘܝܐ̈ ܒܢܝ̈ ܐܪܥܐ ܟܠ ܠܢ ܒܢܬ̈ ܥܠܡܐ ܠܥܘܡܪܐ ܫܛܝܗܝ ܘܗܐ ܚܢܝܩܢ ܒܗ ܣܟܠܬܐ̈
Eph:memHom ܒܪܝܢ̈ XX 4ܘܐܬܐ ܕܢܒܥܐ ܢܦܫܬܢ̈ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܪܦܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܟܠ ܚܒܝܒܢ ܠܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܡܢ ܪܘܚܬܐ̈ ܘܢܦܫܬܐ̈ ܫܒܩ ܒܪܘܝܐ
Eph:memHom ܕܐܬ̣ܐ ܗܘܐ X 50ܕܚܕ ܥܪܒܐ ܕܛܥ̣ܐ ܢܫܟܚ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܟܠ ܡܫܡܫܢܝܗ̇̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܠܒܥܝܪܐ ܗܘ̣ܘ ܫܡܫܐ̈ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ
Eph:memHom ܟܪܡܝܢ̈ ܕܒܟܪܡܐ ܕܩܘܫܬܐ ܢܦܠܘܚ ܚܛܬܐ ܦܠܝܚܐ ܘܙܪܝܥܐ ܟܠ ܕܙܒܢܐ ܡܬܦܠܚܝܢ 5X5ܛܒ ܡܢ ܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐ ܐܚܪܒ ܪܘܓܙܐ
Eph:memHom ܓܒܝܢ̈ ⁸ܟ̇ܐܝܢ ܒܝ ܐܝܟ ܕܐܫܠܐ ܠܝ ܡܪܚܘܬܝ ܗܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܟܠ ܥܒܪܬܢܝ ܗܕܐ ܕܐܦܪܘܫ ܕܫܬܩܐ ܡܨܒܬ ܚܛܝܐ̈ XX ܗܐ ܚܘܒܝ̈ ܡܢ
Eph:memHom ܬܪܥܝܢ̈ ܗܐ ܩܐܡ ܙܟ̣ܐ ܠܗ ܚܘܨܦܗ ܕܣܛܢܐ ܠܚܘܨܦܐ ¹²ܕܟܠܒܐ ܟܠ ܚ̇ܐܒ ܐܢ ܢܗܘܐ ܠܗ ܪܕܘܦܐ̈ XXX ܐܚ̣ܨܦ ܠܗ ܥܘܠܐ ܣ̇ܓܝ ܕܥܠ
Eph:memHom ܕܘܟܐ ܗܐ ܥ̇ܛܪ⁸ XXX ܬܢܢܐ ܢ̇ܟܐ ܠܥܝܢܐ̈ ܥܘܠܐ ¹ܥ̇ܘܪ ܟܠ ܐܝܟ ܒܕܡܐ ܡܐ ¹ܕܣܒ̣ܥܘ ܟܢ ܗܘ ܟܦܢܝܢ ܥܘܠܐ ܥܒܪܗ ܠܬܢܢܐ ܡܢ
Eph:memHom ܡܐ ܕܙܒ̇ܢ ܡܣܟܢܐ ܥܠ ܣܦܣܪܐ ܡܬܝ̇ܒܠ ܡܢ ܙܒܘܢܐXܕܚܛܝܬܐ̈ ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܡܢܗ ܕܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ ܗܐ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܣܦܣܪܐ̈ XXX
Eph:memHom ܟܝܠܝܢ̈ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܕܟܠ ܟܝܠܝܢ̈ ܐܝܬ ܨܝܕ ¹ܥܘܠܐ XXX ܠܐ ܟܠ ܗܘ ܕܝ̣ܢܗ ܒܝܬ ܕܝܢ̣ܐ ܕܢܟܝܠܘܢ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܟܝܠ ܐܝܬ
Eph:memHom ܝܬܝܪ XXX ܠܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ ܗ̇ܘܝܢ ܪܒܢܐ̈ ܠܗܕܝܘܛܘܬܢ ܟܠ ܒܘܠܒܠܐ ܕܨܒܘܬܢ̈ ¹³ ܒܒܪܝܬܐ̈ ܟܝܬ ܕܐ̇ܢ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ
Eph:memHom ܫܥX ܕܐܝܟܢ ܢܝܬܐ ܝܘܬܪܢܐ 505ܥܠܠܬܐ̈ ܡܪܟܒ ܟܠܢܫ ܕܐܝܟܢ ܟܠ ܐܦܠܐ ܓܒܝܐ ܠܗ ܕܢܫܬܪܬܚ ܢܦܪܘܥ ܕܝܙܦ ܗܐ ܨ̇ܠܐ ܦܚܐ̈