simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܕܫܘܒܚܐ ܓܕܠ ܠܟ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ X 15
Eph:madCrucifix ܐܣܪܚ ܫܪܪܗ ܡܚܠܐ ܟܠ XX ܨܒܥܘ ܐܝܕܗܘܢ
Eph:madCrucifix ܥܠ ܗ̇ܘ ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܥܪܒܐ X
Eph:madCrucifix ܬܪܥܐ ܢܦܩܬ ܘܐܦܩܬ ܟܠ Xܕܡ ܚ̣ܙܐ ܓܝܪ
Eph:madCrucifix ܫܐܕܐ̈ ܐܝܟ ܚܐܢ ܟܠ ¹⁵ ܘܫܐܠ ܥܠ
Eph:madCrucifix ܠܟܠ ܥܙܝܙܐ ܓܙܪܐ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ ܐܝܟ ܐܣܝܬܐ
Eph:madCrucifix ܟܠ ܐܦ ܫ̇ܪܐ ܟܠ X0ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܓܘ
Eph:madCrucifix ܠܥܡܐ ܕܢܥܒܕ ܥܕܥܕܗ ܟܠ ܟܪ ܕܡܛܐ 4ܐܣܪܗ
Eph:madCrucifix ܘܝܐ ܐܝܟ ܝܕܥ ܟܠ ²⁰ X ܡܪܝܡ
Eph:madCrucifix ܝܗܒܬ ܘܨܗܝܘܢ ܠܡܠܒܫ ܟܠ ܐܫܠܚܬܗ X 1ܫܪܒܐ̈
Eph:madCrucifix X ܟܕܐ̇ܬܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܗܒܒܐܐܦ̈ ܓܕܘܠܐ̈
Eph:madCrucifix ܩܝܣܐ ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܢܬܦܫܛܘܢ X
Eph:madCrucifix ܠܝܛܐ ܕܕܓܠ ܘܩܛܠ ܟܠ ܦܬܚ ܡܪܝ ܒܚܢܢܟ
Eph:madCrucifix ܘܐܬܟܡܪܬ ܠܫܘܦܪܐ ܕܐܦܨܚ ܟܠ ܢܢ 11ܢܒܝܐ ܩܪܝܗܝ
Eph:madCrucifix ܙܟܝܐ ܕܟܪܝܟܝܢ̈ ܠܗ ܟܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܚܕܝܪܝܢ̈ ܠܗ
Eph:madCrucifix ܡܘܬܐܐܝܬ ܠܗ ܕܒܙܩܝܦܐ ܟܠ ܐܢܫ ܡܙܕܟܐ ܡܢ
Eph:madCrucifix ܗ̇ܘ ܦܘܡܐ ܒ̇ܠܥ ܟܠ ܕܠܐ ܣܒܥ ܥܝܪܐ̈
Eph:madCrucifix ܚܛܝܬܐ ܩ̣ܪܒܬ ܠܡ̇ܚܣܐ ܟܠ ܕܦܘܡܗ ܙܘܦܐ ܗܘܐ
Eph:madCrucifix 1ܒܠܚܡܐ ܪܘܚܢܐ ܗ̇ܘܐ ܟܠ ܐܢܫ ܢܫܪܐ ܕܡܡܢܥ
Eph:madCrucifix ܬܘܕܝ ܠܡܪܐ ܥܨ̇ܒ ܟܠ Xܐܡܪܐ ܠܡܘܫܐ ܡܠܦ